ในเอพิโสดนี้ เป็นเรื่องของ ผลแห่งจิตชั่วลัดนิ้วมือเดียว ที่มาใน อปรอัจฉราสังฆาตวรรค ข้อที่ 453-462 ว่าด้วยเรื่อง “การเจริญสัญญา 10 ประการ” (พระไตรปิฎกเล่มที่ 20 พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ 12 [ฉบับมหาจุฬาฯ] อังคุตตรนิกาย เอก-ทุก-ติกนิบาต 

ในหัวข้อธรรมที่เราเรียกว่า “สัญญา 10 ประการ” ที่เจริญเพียงชั่วลัดนิ้วมือ เมื่อเราปฏิบัติตามแล้ว ยิ่งทำให้มาก เจริญให้มาก ก็จะยิ่งดีมาก ๆ ทั้ง 10 ข้อ ในแต่ข้อแต่ละอย่าง ๆ นี้ เป็นอย่างไร มีการปฏิบัติเช่นไร ที่จะทำให้มีความคลายกำหนัดแล้วปล่อยวางได้ 

“การเจริญ “มรณสัญญา”  ไม่ใช่เพียงว่า ฉันจะตายแล้ว ๆ อันนี้คือ การเจริญที่ผิด แต่ที่เจริญถูก ก็คือ ให้จบลงที่กุศลธรรม จบลงที่ปีติและปราโมทย์ 

กรณีสถานการณ์ ไวรัส Covid-19 ในปัจจุบันนี้ เราก็สามารถที่จะอยู่อย่างสบายใจได้ มาตราต่าง ๆ ใด ๆ ที่ต้องเร่งด่วน เราก็ต้องทำ มีปัญหาเราก็ต้องแก้ และในขณะเดียวกัน เราก็ไม่ได้วุ่นวายใจ จนทำอะไรไม่ถูก มือไม้สั่นไปหมด ก็ไม่ถึงขนาดนั้น แต่ก็ไม่ใช่ ไม่สนใจอะไรเลย เราต้องเฝ้าระวัง ต้องมีความตื่นตัว ไม่ประมาท ไม่กังวลใจจนทำอะไรไม่ถูก ไม่วิตกกังวลจนเกินกว่าเหตุ เราก็จะเดินมาตามทางสายกลาง เดินมาตามมรรค 8 ได้”


อ่าน “อปรอัจฉราสังฆาตวรรค หมวดว่าด้วยผลแห่งจิตชั่วลัดนิ้วมือเดียว [412-418] ” พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๐ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๒ [ฉบับมหาจุฬาฯ] อังคุตตรนิกาย เอก-ทุก-ติกนิบาต

ฟัง “ผลแห่งจิตชั่วลัดนิ้วมือเดียว ตอน “มรรค 8”” ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2563

ฟัง “ผลแห่งจิตชั่วลัดนิ้วมือเดียว ตอน “โพชฌงค์ 7”” ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

ฟัง “ผลแห่งจิตชั่วลัดนิ้วมือเดียว” ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

ฟัง “คุณแห่งพุทโธ นำสู่สมาธิ” ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

ฟัง “อนุปุพพวิหารสมาบัติ 9” ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2562


Timeline
[05:55] [427 – 428 ] รูปภายใน (รูปฌาน)
[11:10] [429 – 430] อรูปฌาน
[12:55] [431-438] อรูปฌานในภายใน | 8 อย่าง เหมือนกันกับ สัทถาเทวนมนุสสานัง
[18:54] [439] อรูปสัญญา 5 ขั้น | เริ่มจาก อากาสานัญจายตนะ ความเป็นอวกาศ (ช่องว่าง)
[26:09] [440] วิญญาณัญจายตนะ | เปรียบเทียบ โคดำกับโคขาวที่ถูกผูกติดอยู่กับแอกเดียวกัน หรือเปลวไฟ ที่เกิดจากจากไม้ต่าง ๆ
[31:09] [441] อากิญจัญญายตน | อายตนะ สิ่งที่ทำให้รับรู้ได้
[34:51] [442] เนวสัญญานาสัญญายตน | สัญญาเวทยิตนิโรธ   
[44:07] [443-452] รายละเอียดใน กสิณ 10 อย่าง
[52:21] โลหิตกสิณ | กำหนดภาวนา “โลหิตะกัง” ในดอกบัวสีแดง