ในเอพิโสดนี้ เป็นเรื่องของ ผลแห่งจิตชั่วลัดนิ้วมือเดียว ที่มาใน อปรอัจฉราสังฆาตวรรค ข้อที่ 419-426  ว่าด้วยเรื่อง “อริยมรรคมีองค์ 8” (พระไตรปิฎกเล่มที่ 20 พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ 12 [ฉบับมหาจุฬาฯ] อังคุตตรนิกาย เอก-ทุก-ติกนิบาต) 

“อริยมรรคมีองค์ 8”  เป็นทางที่ไม่ใช่แปดทาง แต่เป็นทางเดียวที่มีองค์ประกอบอันประเสริฐ 8 อย่าง เป็นทางสายกลาง (มัชฌิมาปฏิปทา) ที่มุ่งตรงไปสู่พระนิพพาน โดยไม่ต้องเสียเวลาไปวน ไปอ้อม หรือไปพบทางตันในทางสุดโต่งทั้งสองด้าน ซึ่งประกอบด้วย สัมมาทิฏฐิ, สัมมาสังกัปปะ, สัมมาวาจา, สัมมากัมมันตะ,  สัมมาอาชีวะ,  สัมมาวายามะ, สัมมาสติ และ สัมมาสมาธิ ที่เมื่อต้องการอธิบายองค์ใดองค์หนึ่งในมรรคเป็นประเด็นหัวข้อ ก็ยกองค์ที่เหลือมาประกอบการอธิบายด้วยเพื่อความครบถ้วนสมบูรณ์ของการประกอบรวมกันเป็นทางสายกลาง ในที่นี้จะไล่เรียงอธิบายไปในแต่ละหัวข้อ ๆ โดยเริ่มจากสัมมาทิฏฐิ ตามนัยของ “มหาจัตตารีสกสูตร”  

ย้ำกันอีกครั้งว่า แม้อันใดอันหนึ่งก็ได้แค่ข้อเดียว แล้วแต่ละข้อๆ ทำเพียงแค่ชั่วลัดนิ้วมือเดียว ก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้า ซึ่งถ้ายิ่งทำมาก ๆ ยิ่งดีมากแน่นอน และในส่วนที่เหลือของวรรคนี้  ติดตามได้ในเอพิโสดต่อไป  

แนะนำรับฟังเพิ่มเติมได้ที่ Playlists: ขุดเพชรในพระไตรปิฎก S03E12 , ใต้ร่มโพธิบท S08E21 , S08E20 , คลังพระสูตร S08E50 , เข้าใจทำ (ธรรม) S07E28    


Timeline
[02:32] เท้าความ หมวดลัดนิ้วมือ
[05:48] 419 สัมมาทิฏฐิ
[19:43] 420 สัมมาสังกัปปะ
[28:31] 421 สัมมาวาจา
[36:42] 422 สัมมากัมมันตะ
[42:20] 423 สัมมาอาชีวะ
[47:04] 424 สัมมาวายามะ
[51:49] 425 สัมมาสติ
[52:39] 426 สัมมาสมาธิ
[55:23] สรุป ไล่ไปตามลำดับได้
[56:13] สัมมัตตะ 10