ในเอพิโสดนี้ เป็นเรื่องของ ผลแห่งจิตชั่วลัดนิ้วมือเดียว มาใน อปรอัจฉราสังฆาตวรรค ข้อที่ 382-411 (พระไตรปิฎกเล่มที่ 20 พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ 12 [ฉบับมหาจุฬาฯ] อังคุตตรนิกาย เอก-ทุก-ติกนิบาต) 

“ชั่วลัดนิ้วมือเดียว” หมายถึง การแสดงถึงระยะเวลาที่สั้นมาก ๆ เช่นเดียวกับ การดีดนิ้ว นั่นเอง บาลีใช้คำว่า “อปรอัจฉราสังฆาต” 

ได้กล่าวถึง “ธรรมะแค่ข้อเดียว” จากที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ ที่เมื่อปฏิบัติแล้วแค่เพียงชั่วลัดนิ้วมือเดียว พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นผู้ทำตามคำสอนของท่าน และถ้ายิ่งทำมาก ๆ ยิ่งดีมากแน่นอน ในสิ่งต่อไปนี้ โดยได้อธิบายรายละเอียดไว้ในแต่ละข้อ ๆ  

ฌาน 1 – 4, พรหมวิหาร 4, สติปัฏฐาน 4, สัมมัปปธาน 4, อิทธิบาท 4 และ อินทรีย์ 5 พละ 5  

และส่วนที่เหลือของวรรคนี้ ในเรื่องของ โพชฌงค์ 7 อริยมรรคมีองค์ 8 ฯลฯ  ติดตามได้ในเอพิโสดต่อไป  

๑๘. อปรอัจฉราสังฆาตวรรค หมวดว่าด้วยผลแห่งจิตชั่วลัดนิ้วมือเดียว 

[๓๘๒] พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุทั้งหลาย ถ้าภิกษุเจริญปฐมฌานแม้ชั่วลัดนิ้วมือเดียว ภิกษุนี้เราเรียกว่า ผู้อยู่ไม่ห่างจากฌาน ทำตามคำสอนของศาสดา ปฏิบัติตามโอวาท ฉันบิณฑบาตของชาวบ้านอย่างไม่สูญเปล่า ไม่จำเป็นต้องพูดถึงภิกษุผู้ทำให้มากซึ่งปฐมฌานนั้น. 

แนะนำรับฟังเพิ่มเติมได้ที่ Playlists: สมการชีวิต S02E03 , เข้าใจทำ (ธรรม) S08E05 , S08E12 , S07E49 , #แก้ขี้เกียจด้วยเจริญอิทธิบาทอย่างถูกต้อง , #พรหมวิหาร 4 ธรรมที่เมื่อเข้าใจถูก จะไม่ไร้เดียงสา                                         


อ่าน “อปรอัจฉราสังฆาตวรรค หมวดว่าด้วยผลแห่งจิตชั่วลัดนิ้วมือเดียว” พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๐ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๒ [ฉบับมหาจุฬาฯ] อังคุตตรนิกาย เอก-ทุก-ติกนิบาต

ฟัง “คุณแห่งพุทโธ นำสู่สมาธิ” ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

ฟัง “พรหมวิหาร 4 ธรรมที่เมื่อเข้าใจถูก จะไม่ไร้เดียงสา” ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2561

ฟัง “เจริญสติปัฏฐาน 4 โดยวิธี 3” ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2562

ฟัง “ทบทวนเพื่อพัฒนา” ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2562

ฟัง “แก้ขี้เกียจด้วยเจริญอิทธิบาทอย่างถูกต้อง” ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2559

ฟัง “งานที่มีพลังด้วยอินทรีย์ 5 พละ 5”  ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2562


Timeline
[03:48] อธิบายคำว่า “ชั่วลัดนิ้วมือเดียว” โดยปริยาย
[07:52] ฌาน 1 – 4 [382-385]
[20:53] พรหมวิหาร 4 [386-389]
[27:57] สติปัฏฐาน 4 [390-393]
[34:24] สัมมัปปธาน 4 [394-397]
[37:53] อิทธิบาท 4 [398-401]
[46:24] อินทรีย์ 5 พละ 5 [402-411]