ในเอพิโสดนี้ เป็นเรื่องของ ผลแห่งจิตชั่วลัดนิ้วมือเดียว ที่มาใน อปรอัจฉราสังฆาตวรรค ข้อที่ 412-418  ว่าด้วยเรื่อง “โพชฌงค์ 7” (พระไตรปิฎกเล่มที่ 20 พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ 12 [ฉบับมหาจุฬาฯ] อังคุตตรนิกาย เอก-ทุก-ติกนิบาต) 

“โพชฌงค์” แปลว่า องค์ธรรมแห่งการตรัสรู้ธรรม เป็นหลักธรรมส่วนหนึ่งของ โพธิปักขิยธรรม 37 ที่จะทำให้เกิดการบรรลุธรรม ประกอบด้วยองค์ 7 ประการ คือ สติสัมโพชฌงค์ ธรรมวิจยสัมโพชฌงค์ วิริยสัมโพชฌงค์ ปีติสัมโพชฌงค์ ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ สมาธิสัมโพชฌงค์ และอุเบกขาสัมโพชฌงค์ 

ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่า อันนี้ อันใดอันหนึ่งก็ได้แค่ข้อเดียว แล้วแต่ละข้อๆ ก็แค่ชั่วลัดนิ้วมือเดียว ก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้า ซึ่งถ้ายิ่งทำมาก ๆ ยิ่งดีมากแน่นอน และในส่วนที่เหลือของวรรคนี้ ในเรื่องของ อริยมรรคมีองค์ 8 ฯลฯ  ติดตามได้ในเอพิโสดต่อไป  

แนะนำรับฟังเพิ่มเติมได้ที่ Playlists: ขุดเพชรในพระไตรปิฎก S03E11 , ใต้ร่มโพธิบท S07E54 , # โพชฌงค์เจ็ด (ตอนที่ 1): องค์ธรรมแห่งการตรัสรู้ธรรม , #โพชฌงค์เจ็ด (ตอนที่ 2): เจริญโพชฌงค์ตามกาล ,  #โพชฌงค์ 7 ที่ครบถ้วน เต็มรอบ                                       


Timeline
[02:36] หัวข้อชั่วลัดนิ้วมือ
[04:21] 412 สติสัมโพชฌงค์
[06:48] 413 ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์
[12:02] 414 วิริยสัมโพชฌงค์
[15:43] 415 ปีติสัมโพชฌงค์
[24:26] 416 ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์
[27:24] 417 สมาธิสัมโพชฌงค์
[28:52] 418 อุเบกขาสัมโพชฌงค์
[30:37] ทบทวนทั้งกระบวนการ
[32:43] เพิ่มเติมเรื่องอุเบกขา ว่าไม่ใช่ไม่สนใจ
[37:59] การแบ่งโพชฌงค์เป็น 3 ส่วน
[42:09] สรุป