กตัญญู หมายถึง การรู้คุณ ซึ่งต้องเห็นด้วยปัญญา ส่วนกตเวที หมายถึง การแสดงออก กระทำตอบ แต่ความกตัญญูในที่นี้ เป็นเรื่องของในภายใน คือ รู้คุณค่า เห็นคุณค่า ของธรรมะในหัวข้อต่างๆ ที่ลึกซื้งลงไป

ฟัง “มงคลชีวิต 25 #ความสันโดษ”


Timeline
[01:08] ปฏิบัติภาวนา | เจริญเมตตาภาวนา
[14:32] ความกตัญญู
[15:57] ความแตกต่างระหว่างความกตัญญู กับกตเวที
[17:31] ความกตัญญูต่อบุคคลอื่น
[20:14] ความกตัญญู รู้คุณของธรรมะ
[44:15] ความแตกต่างระหว่างความกตัญญู กับคารวะ
[51:17] ความกตัญญูกับตัวเอง