“สันโดษ” มาจากคำว่า “สนฺตุฏฺฐิ” มาจากคำว่า “สนฺโตส” คือ ยินดีในตน หมายความว่า ยินดีตามมี ยินดีตามได้ และยินดีตามควร ส่วนมักน้อย มาจากคำว่า “อปปิจฺ” เป็นคนละส่วนกัน มักน้อยไม่ใช่สันโดษ มักน้อยพูดถึงสิ่งของที่ได้ แต่สันโดษเป็นเรื่องของจิตใจ

ฟัง “มงคลชีวิต 24 #ความอ่อนน้อมถ่อมตน”


Timeline
[00:35] ปฏิบัติภาวนา | เจริญอานาปานสติ
[09:31] ความสันโดษ
[12:04] ความมักน้อย
[15:15] สันโดษจะมีลักษณะ 3 อย่าง
[36:07] เกณฑ์ที่ใช้วัด “ตามควร”
[25:27] สิ่งที่ทำให้ไม่รู้จักพอมี 4 ประการ
[45:29] ความสุขแบ่งเป็น 2 ประเภท
[50:55] ฝึกจิตให้มีความสันโดษ