การอ่อนน้อมถ่อมตน เป็นการพิจารณาน้อมเข้ามาในตัวเองว่า เรามีความบกพร่องตรงไหน มีข้อไม่ดีตรงไหน เราจึงอ่อนน้อมถ่อมตน เพื่อที่จะสามารถข่มทิฎฐิมานะของตนเองให้ได้ ชาติตระกูล ทรัพย์สมบัติ รูปร่างหน้าตา ความรู้ความสามารถ ยศตำแหน่ง และบริวาร ถ้าเราเห็นความดี หรือหลงใน 6 อย่างนี้ จะทำให้เรามีความยกตนข่มท่าน ไม่อ่อนน้อมถ่อมตนได้ การอ่อนน้อมถ่อมตน ไม่ใช่การลดศักดิ์ศรีของตนเอง แต่เป็นการลดทิฏฐิมานะ

ฟัง “มงคลชีวิต 23 #ความเคารพ”


Timeline
[00:29] ปฏิบัติภาวนา | เจริญอานาปานสติ
[05:30] ความสุภาพอ่อนน้อม
[08:35] ความแตกต่างระหว่างสัมมาคารวะ กับความอ่อนน้อมถ่อมตน
[12:14] อธิบาย ” นิวาโต”
[15:55] สิ่งที่หลงให้ยกตน/ไม่ถ่อมตน มี 6 ประการ
[25:27] ผลของความไม่ถ่อมตน
[33:22] วิธีแก้ความถือตนถือตัว
[37:51] ลักษณะของผู้อ่อนน้อมถ่อมตน
[41:55] ตัวอย่างของผู้มีความอ่อนน้อมถ่อมตน