“คารวะ 6” คือ การมองเห็นคุณค่า และความสำคัญ แล้วปฏิบัติต่อบุคคลนั้น หรือสิ่งนั้นโดยถูกต้อง มี 6 ประการ ได้แก่ ความเคารพในพระศาสดา ความเคารพในพระธรรม ความเคารพในหมู่สงฆ์ ความเคารพในสิกขา ความเคารพในความไม่ประมาท และความเคารพในปฏิสันถาร ธรรม 6 อย่างนี้ ย่อมเป็นไปเพื่อความไม่เสื่อมแห่งภิกษุ ความไม่เสื่อม ก็คือ ไม่เคลื่อนไปสู่ทางเสื่อม ไปทางที่จะตรงข้ามกับนิพพาน ถ้าคุณเห็นคุณค่าในธรรมะทั้ง 6 ประการนี้ จะมีความเจริญก้าวหน้าในจิตใจ ผ่านพ้นภัยต่างๆ มีนิพพานเป็นที่สุดจบ ไม่เสื่อมจากพระสัทธรรมได้

ฟัง “มงคลชีวิต 22 #การไม่ประมาทในธรรมะ”


Timeline
[00:32] ปฏิบัติภาวนา เจริญมรณสติ
[10:07] การคารวะ
[15:03] อธิบาย คาระโว/คารวะ
[20:33] คารวะ 6 ประการ
[23:13] เคารพในพระศาสดา
[28:42] เคารพในพระธรรม
[32:15] เคารพในหมู่สงฆ์
[37:52] เคารพในสิกขา
[42:46] เคารพในความไม่ประมาท
[43:03] ธรรมะ อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท
[46:37] เคารพในการปฏิสันถาร