เมื่อไม่ประมาทในเรื่องเวลา วัย ชีวิต ความไม่มีโรค งาน การศึกษา และการปฏิบัติธรรม เราก็สามารถที่จะเลิก ละ กายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต และละมิจฉาทิฏฐิได้ สิ่งที่เหลืออยู่นั้น ก็จะทำให้เกิดการปฏิบัติในกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต และสัมมาทิฏฐิ นั่นคือ การไม่ประมาทในธรรมะทั้งหลาย

ฟัง “มงคลชีวิต 21 #เว้นจากการดื่มน้ำเมา”


Timeline
[00:31] ปฏิบัติภาวนา เจริญธัมมานุสสติ
[03:40] การไม่ประมาทในธรรมะ
[07:21] ธรรมะอยู่ในกายอยู่ในใจ
[09:53] ความประมาท คือ จิตไม่มีสติ
[18:24] สติ ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
[24:52] อธิบาย ” ความไม่ประมาท “
[29:12] อะไร คือ ” ธรรมะ” ที่ไม่ควรประมาท
[32:57] ความไม่ประมาทใน “เหตุ”
[36:14] คนที่ประมาทในเหตุ มี 3 ประเภท
[43:02] สิ่งที่ไม่ควร “ประมาท”