หิริ ความละอาย รังเกียจต่อบาป และโอตตัปปะ ความกลัวต่อบาป คือ หลักธรรมในการเว้นจากบาป และงดจากบาปที่เราจะลงมือกระทำได้

ฟัง “มงคลชีวิต 19 #การงานไม่มีโทษ”


Timeline
[00:40] ปฏิบัติภาวนา เจริญพุทธานุสติ
[15:54] การเว้นจากบาป
[23:35] ความหมาย ของบาป
[23:54] การกระทำบาป
[42:26] อกุศลกรรมบท 10 อย่าง
[46:17] การงดเว้นจากบาป
[50:52] หลักการปฏิบัติ : หิริ โอตตัปปะ