‘งาน’ คือ อะไรก็ได้ที่เป็นระบบ เป็นขั้นตอน มีวิธีการปฏิบัติ และจะเกิดความเป็นมงคลได้นั้น คุณธรรมในการทำงานให้สำเร็จ คือ อิทธิบาท 4

การเจริญอิทธิบาท 4 ต้องเข้าใจให้ถูก ต้องมีองค์ประกอบอีก 2 อย่าง คือ “ธรรมเครื่องปรุงแต่ง” หรือเป้าหมาย และประกอบด้วย “สมาธิ” ที่จะมาเชื่อมกับกิจแต่ละอย่างๆ คือ

“ฉันทะ” ความพอใจความเต็มใจ ที่ทำให้เริ่มลงมือทำ

“วิริยะ” ความเพียร ความกล้า ความกระตือรือร้น ความมีระเบียบวินัย ทำให้งานสำเร็จได้

“จิตตะ” ความใส่ใจ ถูกต้อง ตรวจสอบ ทำให้งานมีความต่อเนื่อง

“วิมังสา” การพินิจพิเคราะห์ แยกแยะพิจารณา เปลี่ยนแปลงให้งานนั้นๆ ดีขึ้น

ด้วยองค์ประกอบ 3 ประการ ตั้งไว้แล้ว จะทำให้การทำการงานนั้น ไม่ย่อหย่อน ไม่เกียจคร้าน ไม่ฟุ้งซ่าน ไม่สยบในภายใน แต่สำเร็จ “การงานไม่อากูล” ลุล่วงไปได้นั่นเอง

ฟัง “มงคลชีวิต 14 #สงเคราะห์ภรรยา”


Timeline

[00:30] ปฎิบัติภาวนา เจริญพุทธานุสติ
[07:52] การงานไม่อากูล คือ การงานไม่คั่งค้าง
[15:48] ทำงาน: มงคล/อัปมงคล สุจริต/ทุจริต
[19:39] ความหมาย “ทำงานคั่งค้าง”
[22:10] อิทธิบาท 4 “คุณธรรมในการทำงานให้สำเร็จ”
[24:28] ธรรมเครื่องปรุงแต่ง และสมาธิ
[28:48] ฉันทะ
[32:37] วิริยะ
[38:28] จิตตะ
[44:01] วิมังสา
[50:50] ประคับประคอง/อุปสรรค
[55:06] หน้าที่เจ้านาย/ลูกน้อง