“ทารสงฺคห” คือ สงเคราะห์ภรรยา ซึ่งธรรมะลักษณะนี้เป็นธรรมที่มาคู่กัน อาศัยกันจึงเกิดขึ้น ‘ภรรยา’ คือ ผู้ควรถูกเลี้ยง ‘สามี’ คือ ผู้มีธรรมเป็นใหญ่ ผู้ที่อุปการะเลี้ยงดู

ในที่นี้ได้จำแนกลักษณะของคู่ครองไว้ไล่มาตั้งแต่คู่ครองที่ดีได้กุศล 4 ประเภท คือ เปรียบด้วยมารดา น้องสาว สหายและทาสี และอีก 3 ประเภทที่ไม่ได้สงเคราะห์กัน คือ เปรียบด้วยเพชฌฆาต โจร และนาย

ดังนั้นถ้าจะอยู่ร่วมกันแล้วเป็น ‘มงคล’ คือ โชคดี ทั้งสองฝ่ายต้องมีคุณธรรมต่างๆ สงเคราะห์กัน ทำหน้าที่ของตนให้ถูกต้อง เพื่อที่จะ ‘สังคหะ’ คือ “ผูก-ยึด” คน 2 คนไว้กันได้ อันนี้จะเป็นมงคลในเรือน ที่ดีย่ิงกว่าวัตถุมงคลหรือเครื่องรางของขลังใดๆ

ฟัง “มงคลชีวิต 13 #สงเคราะห์เลี้ยงดูบุตร”


Timeline
[00:26] ปฏิบัติภาวนา เจริญอานาปานสติ
[05:20] ใต้ร่มโพธิบท | การสงเคราะห์ภรรยา
[11:29] ความหมาย “สามี และภรรยา”
[19:59] สามี และภรรยา 7 ประเภท
[39:21] คุณธรรมที่ต้องเสมอๆ กัน “ศรัทธา ศีล จาคะ ปัญญา”
[41:32] มงคลสมรส
[43:55] สังคหะ หรือสงเคราะห์ คุณธรรมที่สามี และภรรยาพึงมีต่อกัน 5 ประการ
[52:37] โอวาท 10 ประการ