กฏระเบียบการหลีกเร้น

กฏระเบียบเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องปฏิบัติร่วมกันเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย และเพื่อรักษาบรรยากาศให้มีความวิเวกเป็นสัปปายะ หมายถึงความสงัดทางกายวาจาใจ ซึ่งเอื้ออำนวยให้จิตสงบเป็นสมาธิ


ระยะเวลาการปฏิบัติ:

  • 7 วันเต็ม รวมวันเดินทางมาและวันกลับ เป็น 9 วัน
  • ผู้หลีกเร้นต้องเดินทางมาถึงวัดฯ ระหว่างเวลา 12.00-16.00น. ของวันเดินทางมา ซึ่งเป็นเวลาการลงทะเบียน
  • การปฏิบัติจะเริ่ม 16.00น. ของวันเดินทางมา และสิ้นสุดในเวลา 06.30น. ของวันเดินทางกลับ
  • ผู้หลีกเร้นต้องพักอาศัยอยู่ในบริเวณวัดฯ และอยู่ปฏิบัติเต็มหลักสูตรเท่านั้น
  • ( จะขออยู่ปฏิบัติไม่ครบวัน ได้ ก็ต่อเมื่อท่านเคยเข้าหลีกเร้นเต็มหลักสูตรมาแล้วอย่างน้อย 1 ครั้ง )

ศีล:

ผู้หลีกเร้นทุกท่านต้องรักษาศีลแปด ( สำหรับผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพ ไม่สามารถเว้นจากการบริโภคอาหารในยามวิกาลได้ โปรดแจ้งให้ผู้ช่วยงานธรรมทราบในเวลาลงทะเบียนเพื่อขอยกเว้น ) — อ่าน รายละเอียดศีลแปด


กฎการหลีกเร้น:

คือการรักษาความเงียบทั้งกาย วาจา และใจ โดยไม่พูดกับใครเลย และงดการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตาม ทั้งการออกท่าทาง การเขียนหนังสือ หรือทำสัญญาณต่าง ๆ ตลอด 7 วันแรกของการปฏิบัติ และผู้หลีกเร้นสามารถพูดกับพระอาจารย์ผู้สอนได้หากมีคำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติ หรือ สามารถติดต่อผู้ช่วยงานธรรมได้ หากมีความต้องการเกี่ยวกับเรื่องความเป็นอยู่/อาหาร, ให้เป็นผู้ยินดีในความสงัดเงียบ ยินดีในการไม่คลุกคลีกัน ให้เป็นคนเลี้ยงง่าย สันโดษในบริขารแห่งชีวิต ตลอดระยะเวลาการหลีกเร้นและในเขตวัดฯ


การแต่งกาย:

สวมใส่เสื้อผ้าที่คล่องตัว, ลุกนั่งสบาย, สีเรียบๆ ไม่ฉูดฉาด ( เป็นขุดขาว-ถ้ามี ) ไม่สวมเสื้อกล้าม, ไม่สวมเสื้อแขนกุด, ไม่ใส่กางเกงขาสั้น, ไม่นุ่งผ้านุ่งที่เปิดเผยเข่า อนึ่ง ทางวัดฯไม่มีบริการซักผ้า ดังนั้นท่านควรเตรียมเสื้อผ้าให้พอเพียงที่จะใช้ตลอดระยะเวลาการหลีกเร้นปฏิบัติ หรือก็ต้องซักผ้าเอง และควรทำในช่วงเวลาพักเท่านั้น


อาหาร:

เป็นอาหารปราศจากเนื้อสัตว์หนึ่งมื้อ, อาหารว่างในเวลาเพล และน้ำปานะในเวลาเย็น ( หากผู้ใดที่แพทย์สั่งให้รับประทานอาหารพิเศษเนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพ กรุณาแจ้งให้ ผู้ช่วยงานธรรมทราบในเวลาลงทะเบียน )


ที่พักอาศัย/เสนาสนะป่า:

กุฎิที่พักเป็นแบบกรรมฐาน แบ่งเขตชาย/หญิงที่เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติ โดยบางส่วนเป็นเสนาสนะป่า ( ทางวัดขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกเสนาสนะตามความเหมาะสม )


การเดินจงกม:

ทางวัดฯได้เตรียมทางจงกมให้ผู้หลีกเร้นแต่ละท่านใช้ในการปฏิบัติ — อ่าน อานิสงส์ 5 การจงกม


การปฏิบัติร่วมกัน:

ตารางการหลีกเร้น จะจัดให้มีการนั่งปฏิบัติร่วมกัน ในศาลาปฏิบัติธรรม วันละ 4 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมง คือเวลา 05:00, 09:00, 14:30 และ 18:00 ทุกท่านต้องมาปฏิบัติร่วมกันที่ศาลาฯ นอกจากนี้ยังมีการฟังธรรม ตั้งแต่เวลา 19.00 เป็นต้นไป


ความสะอาด:

เนื่องจากผู้เข้ารับการอบรมจะต้องพักอาศัยในวัดฯ และปฏิบัติร่วมกันในห้องศาลาปฏิบัติธรรม เพราะฉะนั้นทุกท่านจำเป็นที่จะต้องรักษาความสะอาดส่วนบุคคล และส่วนรวม โดยอาบน้ำทำความสะอาดร่างกายทุกวัน และรักษาเสื้อผ้าให้สะอาด


การทำข้อวัตร:

เพราะการทำสมาธิวิปัสสนา มิได้จำกัดอยู่แต่กับการนั่ง หรือการเดินแต่อย่างเดียว จึงมีช่วงเวลาให้ผู้เข้ารับการอบรมทำกิจกรรมต่าง ๆ ในวัดฯ เรียกว่า การทำข้อวัตร เช่น การกวาด/ถู ที่พักศัย, ลานวัด, ห้องน้ำ ฯลฯ


ยา/ของมึนเมา:

ห้ามนำเหล้า, ของมึนเมา, ยากล่อมประสาท, ยานอนหลับ, ยาระงับประสาท และสารระเหยเข้ามาในวัด หากต้องรับประทานยาตามที่แพทย์สั่ง กรุณาแจ้งให้พระอาจารย์ผู้สอนทราบล่วงหน้า และ ห้ามสูบบุหรี่, ยาเส้น, ไปป์, ซิกก้าร์ และห้ามเคี้ยวหมาก


การติดต่อภายนอก:

ผู้หลีกเร้นต้องงดการโทรศัพท์ การเขียนจดหมาย การใช้รถยนต์ และการพบปะกับผู้ที่มาเยี่ยมเยียน นอกจากในกรณีฉุกเฉิน ต้องติดต่อ ผู้ช่วยงานธรรม ก่อน


สมุด/หนังสือ/อุปกรณ์ไฟฟ้า:

ห้ามนำสิ่งที่ใช้เขียนหรืออ่านเข้ามาในวัดฯ ห้ามฟังวิทยุ เทป หรือเครืองเล่นที่สร้างเสียงแบบต่าง ๆ (เช่น MP3 หรือ PDA) รวมทั้งการบันทึกภาพและเสียง นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นกรณีพิเศษเท่านั้น


นาฬิกา:

ห้ามใช้นาฬิกาสัญญาณเสียงในศาลาปฏิบัติธรรมโดยเด็ดขาดและไม่ควรใช้นาฬิกาปลุกที่มีเสียงดังในที่พัก ทางวัดฯจะมีสัญญาณระฆังในทุกช่วงเวลาที่ปฏิบัติ