เดินจงกม อานิสงส์ 5


อานิสงส์การก้าวเดินกลับไปมา ( จงกม : จัง-กะ-มะ )

 1. อทฺธานกฺขโม โหติ
  ย่อมเป็นผู้อดทน ต่อการเดินทางไกล
 2. ปธานกฺขโม โหติ
  ย่อมเป็นผู้อดทน ต่อการบำเพ็ญเพียร
 3. อปฺปาพาโธ โหติ
  ย่อมเป็นผู้มีอาพาธน้อย
 4. อสิตํ ปีตํ ขายิตํ สายิตํ สมฺมาปริณามํ คจฺฉติ
  อาหารที่กินดื่ม เคี้ยว ลิ้มแล้ว ย่อมย่อยไปโดยดี
 5. จงฺกมาธิคโต สมาธิ จิรฎฺฐิติโก โหติ
  สมาธิที่ได้เพราะการจงกม ย่อมตั้งอยู่ได้นาน

ที่มา : จังกมสูตร — องฺ.ปญฺจก. ๒๒ / [๒๙] / ๓๑