ระลึกถึงคุณของแก้วสามประการ คือพุทโธ ธัมโม สังโฆ จิดเป็นสมาธิเกิดสติ ทำสติให้มีกำลังและพัฒนาเกิดปัญญา

พุทโธแก้วประการที่ 1 คือผู้รู้ รู้วิธีกำจัดกิเลสออกไปจากใจ ไม่ถูกบีบคั้นด้วย ราคะ โทสะ โมหะ พุทโธมีสามระดับ คือ สัมมาสัมพุทโธ อนุพุทโธ ปัจเจกพุทโธ ธัมโมแก้วประการที่ 2 คือ ธรรมะที่ทำให้พ้นทุกข์ มีความงดงามในเบื้องต้น คือมีความชอบที่สอดคล้องกัน,ท่ามกลาง คือฟังแล้วทำตามได้ผล และในที่สุด ซึ่งเป็นปัญญา วิชชา กำจัดอวิชชากิเลสตัณหา ไม่ต้องกลับมาเกิดอีก สังโฆแก้วประการที่ 3 ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้า แก้วรัตนะ เป็นสายเส้นแห่งการปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์แปด เกิดความรู้อริยสัจสี่

Tstamp

[00:01] สร้างสติด้วยการระลึกถึงคุณของแก้วสามประการ
[13:52] พุทโธแก้วประการที่1: พุทโธรู้อะไร ตื่นจากอะไร
[30:54] ธัมโม แก้วประการที่2: ความงดงามสามระดับ
[45:35] สังโฆแก้วประการที่3: ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
[50:33] รัตนะอันประเสริฐ เป็นหนึ่งเดียวกัน
[56:20] รัตนะที่พามาตามทาง เกิดความรู้อริยสัจสี่