ภาวนา คือ การพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นทุกด้าน คนเราต้องมีการพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้า ให้เจริญงอกงาม หมวดธรรมะที่จะสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาตนเองที่จะนำมากล่าวในที่นี้ได้แก่

วุฑฒิธรรม 4 : ธรรมเป็นเครื่องเจริญงอกงามแห่งปัญญา 4 ประการ

1.สัปปุริสังเสวะ: การคบหาสัตบุรุษ

2.สัทธัมมัสสวนะ: ฟังสัทธรรม,เอาใจใส่เล่าเรียน

3.โยนิโสมนสิการ: การทำในใจโดยแยบคาย

4.ธัมมานุธัมมปฏิบัติ: ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม

วัฒนมุข 6 ธรรมอันเป็นประตูแห่งประโยชน์ที่จะเปิดออกไปให้ก้าวหน้าสู่ความเจริญงอกงามของชีวิต ที่พระพุทธเจ้าได้เคยกล่าวไว้ในครั้งที่เป็นโพธิสัตว์ ได้แก่

1.อาโรคยะ : ความไม่มีโรค

2.ศีล : ความมีระเบียบวินัย

3.พุทธานุมัต : ศึกษาแนวทางแบบอย่างจากผู้เป็นบัณฑิต

4.สุตะ : การใฝ่ฟังศึกษาหาความรู้

5.ธรรมานุวัติ : การดำเนินชีวิตในทางชอบธรรม

6.อลีนตา : ความเพียรพยายามไม่ย่อหย่อน

อธิษฐานธรรม 4 คือ ธรรมเป็นฐานที่มั่นคงของบุคคล เป็นธรรมที่จะทำให้บรรลุผลสำเร็จสูงสุดที่หมายไว้ได้ ได้แก่

1.ปัญญา : หยั่งรู้ชัดในเหตุผล

2.สัจจะ : พูดอย่างไรทำอย่างนั้น

3.จาคะ : การสละความไม่ดีออก

4.อุปสมะ: ความสงบ

ธรรม 3 หมวดนี้เป็นธรรมที่เป็นไปในแนวเดียวกัน ที่เมื่อได้นำไปประพฤติปฏิบัติแล้วก็จะเกิดการพัฒนา ก้าวหน้า และนำไปสู่ความเจริญงอกงามในชีวิตได้

Timestamp

[00:20] ปฏิบัติภาวนา แผ่เมตตา
[09:45] วุฑฒิธรรม 4 : ธรรมเป็นเครื่องเจริญ
[21:08] ทำในใจโดยแยบคาย
[42:17] วัฒนมุข 6 : ประตูแห่งประโยชน์ 6 ประการ
[42:57] อธิษฐานธรรม 4 : ธรรมอันเป็นที่มั่นคงของบุคคล