ข้อที่ #78_สุขโสมนัสสสูตร ผู้ประกอบด้วยธรรม 6 การนี้ต่อไปนี้ เป็นผู้ปรารภเหตุแห่งความสิ้นอาสวะและมากด้วยสุขโสมนัสในปัจจุบัน (สุขโสมนัสที่เกิดจากเนกขัมมะสุข คือ สุขที่เกิดจากความสงบในภายใน) ได้แก่

1.    เป็นผู้ยินดีในธรรม (ยินดีในกุศลธรรม)

2.    เป็นผู้ยินดีในภาวนา (ทำให้เจริญ / พัฒนา) – พัฒนาตรงจุดที่ยังไม่ดี ให้ดีขึ้นมา

3.    เป็นผู้ยินดีในการละ (ละสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมทั้งหลาย)

4.    เป็นผู้ยินดีในปวิเวก (สงัดจากเสียงและการคลุกคลีด้วยหมู่)

5.    เป็นผู้ยินดีในความไม่พยาบาท (คิดปองร้ายเพ่งไปที่ภายนอก) เริ่มจากความไม่เพลินไปในปฏิฆะ(ความขัดเคือง) -> โกรธ(คิดอยู่ภายใน) -> พยาบาท (เพ่งไปที่ภายนอก)

6.    เป็นผู้ยินดีในธรรมที่ไม่เป็นเครื่องเนิ่นช้า (นิพพาน) พัฒนากุศลธรรมให้เจริญยิ่งขึ้น

*ทัศนคติหรือความคิด (mindset) บางอย่างก็เป็นเหตุทำให้เกิดความเนิ่นช้าในกุศลธรรม เราจึงต้องมี “สติ” เพื่อแยกแยะว่า ความคิดใดทำให้เกิดกุศลธรรมก็ควรเจริญ ส่วนความคิดใดที่เป็นเหตุให้เกิดอกุศลก็ควรละ


#79_อธิคมสูตร ธรรมที่เป็นเหตุให้บรรลุกุศลธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุหรือทำกุศลธรรมที่ได้บรรลุแล้วให้เจริญได้ 

  • เป็นผู้ฉลาดในความเจริญ (เหตุทำให้เกิดกุศลธรรม)
  • เป็นผู้ฉลาดในความเสื่อม (เหตุทำให้เกิดอกุศลธรรม)
  • เป็นผู้ฉลาดในอุบาย (วิธีการ / ทางแก้)
  • สร้างฉันทะเพื่อบรรลุกุศลธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุ (ความพอใจในการทำกุศลธรรม)
  • รักษากุศลธรรมที่ได้บรรลุแล้ว 
  • ทำกุศลธรรมให้ถึงพร้อมด้วยการทำติดต่อ (ทำติดต่อต่อเนื่อง)


พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๒ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๔ [ฉบับมหาจุฬาฯ] อังคุตตรนิกาย ปัญจก-ฉักกนิบาต
อ่าน “สุขโสมนัสสสูตร ว่าด้วยธรรมที่เป็นเหตุให้มีสุขโสมนัส

อ่าน “อธิคมสูตร ว่าด้วยการบรรลุกุศลธรรม


Tstamp

[03:45] ข้อที่ 78 สุขโสมนัสสูตร ว่าด้วยธรรมที่เป็นเหตุให้มีสุขโสมนัส
[09:28] ปรับ mindset ให้กุศลธรรมเจริญ
[11:40] ผู้ยินดีในธรรม
[12:22] ผู้ยินดีในภาวนา
[17:51] ผู้ยินดีในการละ
[22:06] ผู้ยินดีในปวิเวก
[30:14] ผู้ยินดีในความไม่พยาบาท
[38:08] ผู้ยินดีในธรรมที่ไม่เป็นเครื่องเนิ่นช้า
[45:29] นิพพานดับที่เหตุ
[48:24] ข้อที่ 79 อธิคมสูตร ว่าด้วยการบรรลุกุศลธรรม