เจริญอานาปานสติ เกิดความรู้ตัว พร้อมเฉพาะคือ มีสติ สัมปชัญญะรู้ลมหายใจ, ให้เห็น กาย เวทนา จิต ธรรม, โดยสังเกตุลมหายใจเข้า-ออกในกาย คือ เห็นกายในกาย, สังเกตุเวทนาในกาย เวทนาในจิตคือ เห็นเวทนาในเวทนา, จิตสงบตั้งมั่นจากสมาธิ คือเห็นจิตในจิต, เกิดปัญญา เห็นทุกขลักษณะ เห็นความไม่เที่ยงของจิต จึงวางความยึดถือในจิตว่าเป็นตัวตน เกิดความดับคือเห็นธรรมในธรรม เห็นอย่างนี้จะเกิดการพัฒนาในทางที่ดีขึ้นแน่นอน.


Time stamp

[00:00] สติปัฏฐานสี่ จากอานาปานสติ
[11:10] สพฺพกายปฏิสํเวที รู้พร้อมเฉพาะกายทั้งปวง
[17:42] จิตฺตสงฺขารปฏิสํเวที รู้พร้อมเฉพาะจิตสังขาร
[27:27] สมาทหํ จิจฺตํ จิตตั้งมั่น รู้แต่ไม่ตาม
[35:49] นิโรธานุปสฺสี ผู้ตามเห็นความดับ
[55:07] สรุป