เมื่อเกิดความพอใจ ไม่พอใจ ความหลง ความไม่รู้ ให้ใคร่ครวญธรรมโดยการพิจารณาปัจจัยในภายใน เข้าใจเหตุให้ถูกต้องจะสาวไปถึงปัจจัยต้นตอเงื่อนไขของมันได้ ตามระบบอริยสัจ4 และลงมือปฏิบัติตามมรรค8 ซึ่งมีองค์ประกอบอันประเสริฐแปดอย่างเป็นหลัก แต่ถ้าเราหลงไปยึดถือ เกิดความรู้สึกและตัณหามากมายรวมเรียกว่า อุปธิ ก็จะพาให้ทุกข์ จึงต้องมีสติตั้งไว้เสมอ ไม่ตามตัณหาไป เห็นในความเป็นอนัตตา เห็นโทษของมัน ใช้หลักธัมมานุปัสนาสติปัฏฐาน ใคร่ครวญให้ถูกทาง ต้องมาจบที่มรรค 8 และควรทำให้เจริญ ทำให้มาก ซึ่งเป็นทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือ เกิดปัญญาเห็นตามความเป็นจริงในที่สุด


Tstamp

[00:01] ใคร่ครวญธรรมโดยการพิจารณาปัจจัยในภายใน
[05:09] นัยยะที่ 1ใคร่ครวญทุกข์ตามระบบอริยสัจสี่ ลงมือทำตามมรรค
[22:37] นัยยะที่ 2 ใคร่ครวญ ตามอำนาจความยึดถือ ตัณหาพาให้ทุกข์
[30:59] ระวังติดกับดักของมาร ใคร่ครวญให้ถูกทาง
[31:10] จบที่ตัณหา ทางแก้คือมรรค