ตัณหา ได้ชื่อว่าเป็นเหตุแห่งทุกข์ และเป็นที่มาของปัญหาต่างๆในชีวิตของคนเรา การมาเจริญภาวนาในสัญญา 7 ประการนี้ คือเมื่อมีการพิจารณาให้มากในสัญญาเหล่านี้ จิตจะไม่หวนกลับกำเริบและมีนิพพานเป็นที่สุด

ปัญหาของตัณหาและกิเลสแก้โดยสัญญา 7 ประการ ดังนี้

ยินดีในเพศตรงข้าม(เมถุนธรรม) แก้โดย พิจารณา อสุภสัญญา

รักตัวกลัวตาย (รักชีวิต) แก้โดยพิจารณา มรณสัญญา

ติดในรสอาหาร แก้โดย พิจารณา อาหาเรปฏิกูลสัญญา

ความวิจิตรแห่งโลก แก้โดย พิจารณา สัพพโลเกอนภิรตสัญญา

ลาภสักการะ และความสรรเสริญ แก้โดย พิจารณา อนิจจสัญญา

ความเฉื่อยชา เกียจค้าน ท้อถอย ประมาท ไม่ประกอบความเพียร แก้โดย พิจารณา อนิจเจทุกขสัญญา (ความเห็นทุกข์เป็นสิ่งไม่เที่ยงทั้งหลาย)

ทิฐิ และมานะ แก้โดย พิจารณา ทุกเขอนัตตสัญญา (เห็นความเป็นอนัตตาในความทุกข์นั้น)


Time stamp
[00:24] ปฎิบัติภาวนา เจริญอสุภสัญญา
[08:57] ธรรมะ 7 ประการ ของสัญญา
[14:57] พิจารณา “อสุภสัญญา”
[25:50] พิจารณา ” อนิจจสัญญา “
[28:48] พิจารณา “ทุกเขอนัตตสัญญา”