จุดมุ่งหมายของการปฏิบัติคือเพื่อไม่ยึดถือ เริ่มการปฏิบัติได้โดยตั้งสติและมีศีลเป็นพื้นฐาน ตั้งสติเอาไว้ให้เห็นจิตในจิต เห็นการปรุงแต่งของจิต สติจะระงับจิตตสังขารลงเรื่อยๆ ทำจิตให้สงบด้วยสติ เมื่อจิตที่เป็นประภัสสร พบว่าแม้แต่จิตก็เปลี่ยนแปลงตามสิ่งต่างๆที่เร้าทั้งมรรคและสมุทัย เห็นตามความเป็นจริงช้อนี้คือเรื่องของไตรลักษณ์ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ทำให้เกิดปัญญาเห็นความไม่เที่ยงเพราะการปรุงแต่ง เกิดวิชชาหยุดอวิชชาด้วยอนัตตาเป็นประตูสู่นิพพาน

Time stamp
[06:11] เห็นจิตในจิต เห็น การปรุงแต่งของจิต
[13:47] จิตตสังขารระงับลงด้วยสติ สติจึงรักษาจิต
[19:44] เมื่อจิตประภัสสรแล้วให้เห็นตามจริง
[37:55] มีปัญญาเห็นความไม่เที่ยงแม้ในจิต
[51:46] หยุดอวิชชาด้วยอนัตตา