เห็นกายด้วยความน่าอัศจรรย์ผ่านลมหายใจ สังเกต ณ จุดเดียว นั่นคือกายคตาสติ ฝึกฝนให้ระงับการปรุงแต่งกายและใจที่เป็นไปตามอำนาจของกิเลสโดยปฏิบัติตามมรรคแปด จิตลมสติอยู่ด้วยกันจะไกลจากกิเลสแต่เมื่อใดที่สติและสมาธิอ่อนกำลังลงจะไปยึดสิ่งที่ไม่เที่ยง สิ่งที่เป็นทุกข์ สิ่งที่เป็นอนัตตา จึงต้องทำปัญญาขั้นที่2 ได้แก่ สุตมยปัญญา จินตามยปัญญา ภาวนามยปัญญา เพื่อความหลุดพ้น

Timestamp

[00:58] เห็นกายด้วยความน่าอัศจรรย์ผ่านลม
[11:52] สังเกต ณ จุดเดียว
[21:28] ทำการปรุงแต่งทางกายทางจิตให้ระงับด้วยมรรค
[30:31] จุดที่ไกลจากกิเลสด้วยสติ
[39:52] ปัญญาขั้นที่ 2 เพื่อความหลุดพ้น