การเจริญธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน เห็นธรรมในธรรม เราควรหนีจากงูพิษ ซึ่งคือธาตุทั้ง 4 ดิน น้ำ ไฟ ลม หนีจากเพชฌฆาตคืออุปทานขันธ์ 5 สิ่งใดมากระทบผ่านอายตนะทั้ง 6

ก็เห็นด้วยปัญญาว่าเป็นความว่างเปล่า จะหนีจากงูพิษและเพชฌฆาตดังที่พระพุทธเจ้าและเหล่าอรหันต์ท่านได้นำไปก่อนแล้ว โดยปฏิบัติตามมรรคมีองค์แปดด้วยความมั่นใจ เลื่อมใส

และใช้ความเพียรให้เป็นกำลังของเราตั้งสติไว้ จะข้ามสังสารวัฏนี้ไปให้ถึงนิพพาน พอไปถึงฝั่งโน้นแล้วก็ไม่ควรยึดสิ่งใดๆแล้ว

[00:01] เห็นธรรมในธรรมด้วยอาสีวิสสูตร
[15:01] ธาตุ4กับงูพิษ
[19:35] อุปาทานขันธ์ 5 เพชฌฆาตทั้ง 5
[32:42] อายตนะ บ้านร้าง โจร และ ความว่างเปล่า
[43:44] ข้ามห้วงน้ำใหญ่ด้วยแพ
[48:27] ชื่อว่าผู้ข้ามถึงฝั่ง