เจริญพุทธานุสติ ระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้า คือระลึกถึงในความที่ท่านเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน เป็นผู้มีปัญญา มีความเพียร เป็นการเจริญสติปัฏฐานสี่ ไม่ว่าจะทำอะไรให้ระลึกถึงพุทโธ ทางนี้เป็นทางสายเอก เป็นหนทางเครื่องไปทางเดียว เกิดสัมมาสติคือความระลึกชอบ เมื่อจิตไม่คล้อยไปตามอารมณ์ จิตเรามีพลัง จิตได้รับการรักษาด้วยสติ เกิดสัมมาสมาธิ ให้จิตอยู่เหนือ พ้นจากความทุกข์ได้ เกิดปัญญาเห็นตามความเป็นจริงในกาย เห็นความไม่เที่ยงได้


Tstamp

[00:00] พุทโธเพื่อสู่หนทางเดียว สติปัฏฐานสี่
[17:49] กระบวนการให้เกิดสัมมาสติ
[39:21] ดับตัณหาเพื่อดับปัญหา
[40:57] จากสัมมาสติสู่สัมมาสมาธิ
[49:12] มีปัญญาเห็นตามความเป็นจริงในกาย