ทบทวน #ข้อ 215 – #ข้อ 126 ว่าด้วยความไม่อดทน โดยได้ยกเอา เวปจิตติสูตร มาอธิบายเสริมทำความแจ่มแจ้งในเรื่องของการวางจิตในความอดทนเพื่อให้เป็นปัญญา

“ผู้ใดแล.. เป็นคนมีกำลัง อดกลั้นต่อคนพาลไว้ได้ ความอดกลั้นของผู้นั้น บัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่า เป็นขันติอย่างยิ่ง”

ปฐม-ทุติยอปาสาทิกสูตร #ข้อ 217 – 218 โทษของบุคคลผู้ไม่น่าเลื่อมใส(ทำผิดวินัย) สูตร 1-2 คือ แม้ตนก็ติเตียนตนเอง ผู้รู้ติเตียน ชื่อสียงไม่ดีกระฉ่อนไป หลงลืมสติตาย ตายแล้วไปเกิดในอบาย คนที่ยังไม่เลื่อมใสย่อมไม่เลื่อมใส ผู้ที่เลื่อมใสแล้วกลายเป็นอื่น ไม่ปฏิบัติตามคำสอน คนรุ่นหลังเอาแบบอย่างได้

อัคคิสูตร #ข้อ 219 โทษของไฟ คือ ทำให้ตาฝ้าฟาง ผิวหยาบกร้าน อ่อนกำลัง เพิ่มการคลุกคลีด้วยหมู่ สนทนาดิรัจฉานกถา

มธุราสูตร #ข้อ 220 นครมธุรา มีโทษคือ พื้นดินไม่เรียบ มีฝุ่นละออง สุนัขดุ มียักษ์ร้าย อาหารหาได้ยาก ถ้าเราอยู่ที่ไหนแล้วมีจิตไม่เป็นสมาธิ ละอาสวกิเลสไม่ได้ ไม่ควรอยู่ที่นั่น

ปฐม-ทุติยทีฆจาริกสูตร #ข้อ221 – 222 ผู้จาริกไปนาน ไม่มีกำหนดมีโทษ คือ จะไม่ได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟัง ไม่เข้าใจชัดสิ่งที่ได้ฟังแล้ว ไม่บรรลุธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุ เสื่อมจากธรรมที่ได้บรรลุแล้ว ไม่แกล้วกล้าในเรื่องที่ได้ฟัง เป็นโรคร้ายแรง ไม่มีมิตร

อตินิวาสสูตร-มัจฉรีสูตร #ข้อ223 – 224 การอยู่ประจำที่นานมีโทษ คือ มีสิ่งของ และเภสัชสะสมมาก มีกิจมาก คลุกคลีอย่างคฤหัสถ์ ห่วงใยและตระหนี่ในอาวาส ตระหนี่ในตระกูล ในลาภ วรรณะ และในธรรม

พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๒ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๔ [ฉบับมหาจุฬาฯ] อังคุตตรนิกาย ปัญจก-ฉักกนิบาต

อ่าน “ปฐมอักขันติสูตร ว่าด้วยความไม่อดทน สูตรที่ ๑”

อ่าน “ทุติยอักขันติสูตร ว่าด้วยความไม่อดทน สูตรที่ ๒”

อ่าน “ปฐมอปาสาทิกสูตร ว่าด้วยบุคคลผู้ไม่น่าเลื่อมใส สูตรที่ ๑”

อ่าน “ทุติยอปาสาทิกสูตร ว่าด้วยบุคคลผู้ไม่น่าเลื่อมใส สูตรที่ ๒”

อ่าน “อัคคิสูตร ว่าด้วยโทษของไฟ”

อ่าน “มธุราสูตร ว่าด้วยนครมธุรา”

อ่าน “ปฐมทีฆจาริกสูตร ว่าด้วยการจาริกไปนาน สูตรที่ ๑”

อ่าน “ทุติยทีฆจาริกสูตร ว่าด้วยการจาริกไปนาน สูตรที่ ๒”

อ่าน “อตินิวาสสูตร ว่าด้วยการอยู่ประจำที่นาน”

อ่าน “มัจฉรีสูตร ว่าด้วยความตระหนี่”


Tstamp

[02:22] ทบทวนประเด็นเรื่องความอดทน ข้อ215-126
[14:40] การไม่โกรธตอบ ต่อผู้ที่โกรธแล้ว
[23:05] ปฐม-ทุติยอปาสาทิกสูตร บุคคลผู้ไม่น่าเลื่อมใส
[32:10] อัคคิสูตร โทษของไฟ
[35:48] มธุราสูตร นครมธุรา
[40:35] ปฐม-ทุติยทีฆจาริกสูตร ผู้จาริกไปนาน ไม่มีกำหนด
[46:00] อตินิวาสสูตร-มัจฉรีสูตร การอยู่ประจำที่นาน – ตระหนี่