นกยูงตัวนึงมีขนที่งดงามมาก แผงคอของมันแดงราวกับทับทิม ส่วนหางของมันนั้นสวยงามดั่งแก้วมณีประดับ มันกำลังรำแพนหางอยู่ท่ามกลางที่ประชุมของเหล่านกทั้งหลายอย่างงดงามอลังการเป็นอย่างยิ่ง

ความเกรงกลัวและละอายต่อบาปนั้น เป็นธรรมอันคุ้มครองเพื่อไม่ให้บุคคลกระทำความชั่ว มีความขาวสะอาด ทั้งกาย วาจาและจิตใจ หากบุคคลขาดความเกรงกลัวและละอายต่อบาป ย่อมถูกชักจูง ชักชวนไปในหนทางที่ผิดได้โดยง่าย เหมือนดัง นกยูงทำลายหิริโอตตัปปะ แล้วรำแพนอยู่

#สกุณัคฆิชาดก

อ่าน “อรรถกถา สกุณัคฆิชาดกว่าด้วย เหยี่ยวนกเขา”

#เทวธรรมชาดก

อ่าน “อรรถกถา เทวธรรมชาดกว่าด้วย ธรรมของเทวดา”


Timeline
[00:38] นิทานพรรณนา “ผู้มีหิริโอตตัปปะ คือ ผู้มีเทวธรรมในโลก”
[03:18] สกุณัคฆิชาดก ว่าด้วยเหยี่ยวนกเขา
[18:58] เกริ่นนำ สองเรื่องราวเกี่ยวกับภิกษุผู้มีภัณฑะมาก
[42:40] เทวธรรมชาดก ว่าด้วยธรรมของเทวดา