ต้องฉลาดในขันธ์ทั้งห้าในฐานะทั้งเจ็ด พิจารณาใคร่ครวญโดยวิธีทั้งสาม จากปัญญา 3 ระดับ ที่เมื่อใคร่ครวญให้เกิดปัญญาจากการภาวนาด้วยการเจริญอานาปานสติแล้ว จะให้ถึงความรู้ยิ่งรู้พร้อม คือความพ้นวิเศษได้ ต้องทำบ่อยๆ พิจารณาบ่อยๆ จนเกิดความคลายกำหนัดในขันธ์ทั้งห้า จึงจะเกิดความพ้นได้ จะสามารถทำปัญญาความรู้แจ้ง ความรู้ซึ้ง ความมีปัญญาหลากหลาย จะกระจายเราให้รู้ถึงความเป็นปฏิจจสมุปบาทได้ ทำให้เราพ้นจากความทุกข์ ถึงนิพพาน อันเป็นบรมสุข


Timeline
[00:01] เจริญอานาปานสติใคร่ครวญขันธ์ 5 ในฐานะ 7 โดยวิธี3
[18:56] ฉลาดในรูป
[34:26] ฉลาดในเวทนา
[42:15] ฉลาดในสัญญาและสังขาร
[50:25] ฉลาดในวิญญาณ
[52:20] ใคร่ครวญโดยวิธี 3 และปัญญา 3 ระดับ