โสณทัณฑสูตร ว่าด้วยพราหมณ์ชื่อโสณทัณฑะ ที่ได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า ได้สนทนาถึงคุณสมบัติของพราหมณ์ที่เชื่อกันว่ามี 5 ประการ แต่เมื่อตัดคุณสมบัติบางอย่างออกไปก็ยังพอจะเรียกว่าพราหมณ์ได้ แต่คุณสมบัติสองประการที่มิอาจตัดได้ นั่นคือ ศีลและปัญญา เพราะสองสิ่งนี้ช่วยชำระกันและกัน ต่อมาพระพุทธเจ้าได้ขยายความถึงคุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นพราหมณ์ในธรรมวินัยนี้ คือ การที่ได้มาซึ่งศีล สมาธิ และปัญญา ตามลำดับ พราหมณ์ผู้ยิ่งใหญ่ยอมรับ และได้เข้าถึงความเป็นอุบาสก

อ่าน “โสณทัณฑสูตร” พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๓ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๕ [ฉบับมหาจุฬาฯ] มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์


Tstamp

[02:37] พราหมณ์ชื่อโสณทัณฑะ
[08:21] ความเป็นผู้ดีของพราหมณ์โสณทัณฑะ
[12:45] พราหมณ์โสณทัณฑะแสดงพระพุทธคุณ
[21:02] ความคิดคำนึงของพราหมณ์โสณทัณฑะ
[25:20] คุณสมบัติของผู้เป็นพราหมณ์
[35:33] เรื่องศีลและปัญญา
[38:22] การประมวลพรหมจรรย์
[41:27] ศีลเพื่อสมาธิ สำรวมอินทรีย์
[45:49] ละนิวรณ์ ได้ฌานทั้ง 4
[48:44] วิชชา 1 วิปัสสนาญาณ
[51:00] วิชชา 2 มโนมยิทธิญาณ
[52:46] พราหมณ์โสณทัณฑะประกาศตนเป็นอุบาสก