ในคำสอนของพระพุทธเจ้า การบำเพ็ญตบะ คือการเพียรเผากิเลส เพียรกำจัดกิเลสออกไป จะมุ่งเน้นมาในจิตใจ

ชนิดของกิเลสนั้นมีทั้งที่เป็นฝ่ายกุศล คือกิเลสอย่างละเอียดทำให้เกิดโมหะเช่นบุญ ทำให้เกิดการยึดถือเมาบุญได้ และฝ่ายอกุศลได้แก่ ราคะ โทสะ กิเลศทั้งสองนี้ ทำให้เราเวียนไปสูง-ไปต่ำ วนอยู่ในวัฏฏะนี้

การบำเพ็ญตบะจึงจำเป็นต้องอาศัยความอดทนอย่างยิ่งในการเผากิเลสที่อยู่กับเรามานานให้หลุดลอกออกไป ถ้าเราอดทนไม่ได้ก็คือ “ตบะแตก”การอดทนนั้นต้องประกอบด้วยปัญญา

วิธีทำตบะ คือข้อปฏิบัติทั้งหมดที่ฝืนความต้องการของกิเลส ได้แก่ สัลเลขธรรม-การขัดเกลากิเลส และธุดงควัตร13-การกำจัดกิเลส ตบะในชีวิตประจำวันทำได้ด้วยการมีสติ สำรวมอินทรีย์ มีหิริโอตตัปปะจะเป็นเหตุให้เกิดอินทรีย์สังวร มีศีล สมาธิ ปัญญา


Timeline

[00:14] ปฏิบัติภาวนาเจริญอานาปานสติ
[09:16] การเพียรเผากิเลส/การบำเพ็ญตบะ
[12:03] รูปแบบการบำเพ็ญตบะ
[12:28] บำเพ็ญตบะตามคำสอนพระพุทธเจ้า
[15:25] ทำไมต้องเผากิเลส
[25:26] กิเลสที่เป็นฝ่ายกุศล
[36:22] ธรรมเครื่องขูดเกลา/สัลเลขธรรม
[38.33] ธุดงควัตร 13
[45:38] การบำเพ็ญตบะในชีวิตประจำวัน