พญาช้างฉัททันต์ ได้สละงาให้กับพรานป่าผู้มีใจคอและลักษณะแห่งความโหดร้าย ซึ่งลวงหลอกด้วยการนำผ้ากาสาวพัสตร์มาห่มพันกาย เพื่อให้เข้าใจว่าเป็นพระภิกษุ พญาช้างฉัททันต์เมื่อเห็นเช่นนั้นจึงตระหนักว่า “ผ้ากาสาวพัสตร์ นี้คือ ธงชัยแห่งพระอรหันต์ บัณฑิตไม่ควรทำลาย ควรทำการสักการะอย่างเคารพโดยแท้” หากแต่เมื่อได้ทราบความประสงค์ของนายพราน จึงได้มอบงาให้แก่พรานผู้นั้น แล้วตั้งจิตอธิษฐานให้ได้บรรลุพระสัพพัญญุตญาณ และล้มลงขาดใจ ณ.ที่ตรงนั้น.

 #ฉัททันตชาดก

อ่าน “อรรถกถา ฉัททันตชาดกว่าด้วย พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็น พญาช้างฉัททันต์”


Timeline
[00:03:00] นิทานพรรณนา “พญาช้างฉัททันต์”
[00:07:16] ฉัททันตชาดก ว่าด้วยพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพญาช้างฉัททันต์
[00:18:49] ช้างจุลสุภัททาหึงหวง อธิษฐานผูกเวร
[00:39:29] ช้างถูกยิงสละงา เพื่อโพธิญาณ
[00:51:13] นิทานธรรมบท เรื่องพระเทวทัต
[01:04:11] จับพรานปลอมด้วยผ้ากาสาวะ
[01:07:08] ประชุมชาดก