จิตที่ไม่นุ่มนวล เพราะถูกกิเลสรัดตรึงไว้ จิตจะไม่ก้าวหน้า ให้เราเอาเครื่องขวางนี้ออก จิตของเราจะมีการพัฒนา บรรลุธรรมได้ 

กิมพิลสูตร #ข้อ 201 ท่านกิมพิละได้ทูลถามพระพุทธเจ้าถึงเหตุปัจจัยให้พระสัทธรรมดำรงอยู่ได้ไม่นานเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้ว นั่นก็คือพุทธบริษัท 4 นี้ ไม่เคารพยำเกรงในพระรัตนตรัย ในสิกขา และ ในกันและกัน

ธัมมัสสวนสูตร #ข้อ 202 การฟังธรรมจะมีอานิสงส์ 5 ประการ คือ ได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟัง เข้าใจชัดสิ่งที่ได้ฟังแล้ว บรรเทาความสงสัยเสียได้ ทำให้มีความเห็นตรง จิตย่อมเลื่อมใส

อัสสาชานียสูตร #ข้อ 203 อุปมาอุปไมยม้าอาชาไนยกับภิกษุ ในเรื่องความตรง ความมีเชาว์ ความอ่อน ความอดทน และความเสงี่ยม 

พลสูตร #ข้อ 204 พละ คือ กำลังคือศรัทธา หิริ โอตตัปปะ วิริยะ และปัญญา

เจโตขิลสูตร #ข้อ 205 กิเลสเครื่องตรึงจิตดุจตะปู 5 ประการ คือ มีความเคลือบแคลง ไม่ลงใจในพระรัตนตรัย ในสิกขา และเป็นผู้มีโทสะในเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์

วินิพันธสูตร #ข้อ 206 กิเลสเครื่องผูกใจ 5 ประการ คือ มีความกำหนัดในกามคุณ 5 ในกาย (อัตภาพ) ในรูป (รูปฌาน) กินอิ่มจนเกินไป และปรารถนาความเป็นเทพหมู่ใดหมู่หนึ่ง

ยาคุสูตร #ข้อ 207 อานิสงส์ของยาคู (ข้าวต้ม) คือ บรรเทาความหิว กระหาย ลมเดินคล่อง ดีต่อลำไส้ ย่อยง่าย

พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๒ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๔ [ฉบับมหาจุฬาฯ] อังคุตตรนิกาย ปัญจก-ฉักกนิบาต

อ่าน “กิมพิลสูตร ว่าด้วยท่านพระกิมพิละ”

อ่าน “ธัมมัสสวนสูตร ว่าด้วยการฟังธรรม”

อ่าน “อัสสาชานียสูตร ว่าด้วยองค์ประกอบของม้าอาชาไนย”

อ่าน “พลสูตร ว่าด้วยพละ”

อ่าน “เจโตขิลสูตร ว่าด้วยกิเลสเครื่องตรึงจิตดุจตะปู”

อ่าน “นิพันธสูตร ว่าด้วยกิเลสเครื่องผูกใจ”

อ่าน “ยาคุสูตร ว่าด้วยอานิสงส์ของยาคู”


Tstamp

[03:30] กิมพิลสูตร ท่านพระกิมพิละ
[16:30] ธัมมัสสวนสูตร การฟังธรรม
[20:20] อัสสาชานียสูตร องค์ประกอบของม้าอาชาไนย
[26:20] พลสูตร พละ
[30:05] เจโตขิลสูตร กิเลสเครื่องตรึงจิตดุจตะปู
[38:55] วินิพันธสูตร กิเลสเครื่องผูกใจ
[49:00] ยาคุสูตร อานิสงส์ของยาคู