จิตเราสามารถฝึกได้ เริ่มจากการตั้งสติด้วยการเจริญจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน เกิดสมาธิภาวนา 4 ประเภท ไล่จากเพื่อสติสัมปชัญญะ เพื่อความสุขสงบในธรรม ภาวนาชนิดที่นำมาปรับใช้เพื่อแก้ไขปัญหาในชีวิตเกิดญาณทัสสนะ

เห็นตามความเป็นจริง เห็นถึงความไม่เที่ยง เป็นภาวนาชนิดที่ให้สิ้นอาสวะ โดยการปฏิบัติมี 4 รูปแบบ คือการใช้สมถะเป็นเบื้องหน้าเป็นตัวนำแล้วเจริญวิปัสสนาให้ครบถ้วนขึ้นมาในลักษณะที่ทำให้อาสวะสิ้นไป รูปแบบที่ 2 คือวิปัสสนาเป็นเบื้องหน้าเป็นตัวนำ เอาสมถะตามมาให้ครบถ้วนในลักษณะที่ทำให้อาสวะสิ้นไป รูปแบบที่ 3 คือให้สมถะและวิปัสสนาเคียงคู่กันไป รูปแบบที่ 4 คือทำจิตให้ประภัสสรเป็นอารมณ์อันเดียวเห็นในความเป็นของไม่เที่ยง กำจัดความฟุ้งซ่านในธรรม ละอาสวะได้


Timeline

[00:50] ปฏิบัติภาวนา ด้วยการเจริญจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน
[08:16] สมาธิภาวนาเพื่อสติสัมปชัญญะ
[14:54] สมาธิภาวนา เพื่อความอยู่เป็นสุขในทิฏฐธรรม
[23:41] สมาธิภาวนา เพื่อการได้เฉพาะซึ่งญาณทัสสนะ
[26:54] สมาธิภาวนา เพื่อความสิ้นแห่งอาสวะอย่างไร
[46:27] รูปแบบการปฏิบัติ เพื่อการบรรลุธรรม