กิจโฉ มนุสสะปฏิลาโภ ความที่จะได้เป็นมนุษย์เป็นการยาก จึงต้องทำประโยชน์ให้ได้มาก คือ พัฒนาเป็นอริยะบุคคล โดยการรักษาศีล มีสติสัมปชัญญะ ทำจิตให้สงบด้วยการเจริญพุทธานุสสติ ปฏิบัติตามอริยะมรรคมีองค์แปด โดยยึดสติปัฏฐานสี่ เป็นหลัก พัฒนาให้เกิดเป็นสมาธิสงบในอันเดียว และเกิดเป็นปัญญา มีค่ามากตรงที่เห็นด้วยปัญญาว่า สิ่งเหล่านั้นไม่เที่ยง จะเห็นอริยสัจสี่ ทางดำเนินนั้นจะไปสู่ความดับเย็น คือ นิพพาน รู้แล้ว ปฏิบัติแล้ว รักษาจิตของเราด้วยสติทั้งวันให้เห็นปัญญาเกิดความเข้าใจ


Timeline

[00:01] เพราะน้อยจึงมีค่ามาก ผ่านพุทธานุสสติ
[17:22] สติเป็นธรรมที่มีอุปการะมาก เป็นธรรมตั้งแต่มนุษย์ที่ก่อวิมุตติ
[41:09] เมื่อน้อยจึงต้องหาทางออกด้วยปัญญา รู้คุณของชีวิต ปฏิบัติตามมรรคเป็นอริยบุคคล
[55:08] บุคคลมีที่เกาะจะเห็นอริยสัจสี่ด้วยปัญญาจากการพัฒนา