พระเจ้าพรหมทัตครองราชสมบัติอยู่ในพระนครพาราณสี เป็นผู้ไม่มีพระโอรสจึงปรารถนาเพื่อให้ได้บุตร เมื่อกาลล่วงไปพระโพธิสัตว์จึงจุติจากพรหมโลกบังเกิดในพระครรภ์ของพระอัครมเหสี เมื่อพระโพธิสัตว์นั้นประสูติมีเพียงบุรุษที่สามารถอุ้มดูแลได้เท่านั้น พระกุมารไม่ปรารถนาบริโภคกาม แม้ราชสมบัติก็ไม่ปรารถนา พระบิดาจึงจัดส่งหญิงนักฟ้อนสาวสวย ซึ่งเป็นผู้ฉลาดในการเล้าโลมบุรุษให้ตกอยู่ในอำนาจของตน คอยบรรเลงเพลงขับกล่อมพระกุมาร ไม่นานนักพระองค์ทรงหลงใหลในตัวหญิงสาว จึงทำให้พระองค์ประสบกับภัยต้องถูกขับออกจากเมืองด้วยอำนาจแห่งกาม

อ่าน “อรรถกถา จุลลปโลภนชาดกว่าด้วย หญิงทำบุรุษให้งงงวย”

อ่าน “อรรถกถา มุทุปาณิชาดกว่าด้วย ความปรารถนาสมประสงค์ในกาลมีของ ๔ อย่าง”

อ่าน “อรรถกถา ภิสชาดกว่าด้วย ผู้ลักเอาเหง้ามัน”


Timeline

[00:43] นิทานพรรณนา “ทวนกระแสกามกิเลส”
[03:23] จุลลปโลภนชาดก ว่าด้วยหญิงทำบุรุษให้งงงวย
[25:48] มุทุปาณิชาดก ว่าด้วยความปรารถนาสมประสงค์ในกาลมีของ 4 อย่าง
[42:30] ภิสชาดก ว่าด้วยผู้ลักเอาเหง้ามัน