เมื่อตัวเราป่วย หรือคนใกล้ตัวป่วยด้วยโรคร้าย การมีสติสัมปชัญญะ มีศีล สมาธิ เจริญมรณสติ จะทำให้เกิดปัญญายอมรับในความจริง เข้าใจสถานการณ์ ละความยึดถือทำให้อยู่ได้อย่างผาสุก

การมีธรรมะ 5 ข้อ ที่จะทำให้ผู้เจ็บป่วยไข้ผาสุกอยู่ได้ 

  1. รู้จักทำความสบาย สัปปายะ
  2. รู้ประมาณในความสบาย
  3. รู้จักรับประทานยา
  4. บอกอาการไข้จริงตามความเป็นจริง
  5. รู้จักอดทนต่อทุกขเวทนาทางกาย

หน้าที่ 5 อย่าง ของผู้ดูแลผู้ป่วย

  1. สามารถจัดยาให้ถูกต้องได้
  2. รู้จักของแสลง และของไม่แสลง
  3. ดูแลด้วยจิตเมตตากรุณา
  4. ไม่รังเกียจในการดูแลจัดการปัสสาวะ และอุจจาระ
  5. พูดให้กำลังใจ

Timeline

[03:31] เห็นทางธรรม | อาศัยธรรมะช่วยเยียวยาในยามป่วยไข้
[15:59] ปรับตัวแปรแก้สมการ | ยามเมื่อตัวเองต้องเป็นผู้เจ็บป่วย
[18:58] พฤติกรรม 5 อย่าง ของผู้ป่วยที่เป็นโรคร้ายแรง
[23:36] การยอมรับความจริงได้ก็คือความรอบรู้เรื่องทุกข์
[27:31] สำรวจตรวจดูสภาพจิตใจ | อกุศล และความยึดถือ
[38:25] ละความยึดถือด้วยปัญญา
[46:06] 5 ข้อ ที่จะทำให้ผู้เจ็บป่วยไข้ผาสุกอยู่ได้
[49:54] 3 เหตุปัจจัยที่ต้องพิจารณาเพื่อการรักษา เมื่อต้องเป็นผู้เจ็บไข้เอง
[53:14] หน้าที่ 5 อย่าง ของผู้ดูแลผู้ป่วย