พระโพธิสัตว์เสวยราชสมบัติในกรุงพาราณสี วันหนึ่งประพาสอุทยานเสด็จไปถึงฝั่งสระโบกขรณี เหล่าพนักงานฟ้อนรำขับร้องถวาย ปลาและเต่าทั้งหลายที่สระโบกขรณี ต่างก็มารวมกันเพราะได้ยินเสียงขับร้อง ต่างว่ายน้ำตามพระราชาไป พระองค์ทอดพระเนตรเห็นฝูงปลา จึงสั่งให้เจ้าหน้าที่หุงข้าวสารเพื่อมาเป็นอาหารแก่ปลาทั้งหลาย และให้ตีกลองเวลาให้อาหาร เมื่อพวกปลามารวมกันตามเสียงกลองแล้วจึงให้อาหาร ในขณะที่ฝูงปลามารวมกันกินอาหารอยู่นั้น มีจระเข้ตัวหนึ่งว่ายมากินปลาทั้งฝูง พระราชาจึงสั่งให้เอาชะนักแทงจระเข้ที่เข้ามากินปลา ชะนักนั้นเสียบติดหลังจระเข้ ทำให้ได้รับทุกขเวทนาอย่างมาก เหตุเพราะความโลภในลาภอันเบียนเบียดผู้อื่น

#วิกัณณกชาดก #วินีลกชาดก #อุทยชาดก

อ่าน “อรรถกถา วิกัณณกชาดกว่าด้วย คนเห็นแก่อามิสย่อมเดือดร้อน”

อ่าน “อรรถกถา วินีลกชาดกว่าด้วย การเลือกทำเลผิด”

อ่าน “อรรถกถา อุทยชาดกว่าด้วย บารมี ๑๐ ทัศ”


Timeline

[00:50] นิทานพรรณนา “เห็นแก่อามิส เพราะตั้งจิตผิดที่”
[03:28] วิกัณณกชาดก ว่าด้วยเห็นแก่อามิสย่อมเดือดร้อน
[17:40] วินีลกชาดก ว่าด้วยการเลือกทําเลผิด
[27:22] อุทยชาดก ว่าด้วยบารมี 10 ทัศ