เจริญมรณสติ พิจารณาถึงความตาย ว่าความตายเป็นเหมือน ภูเขาหินศิลาใหญ่ กลิ้งบดปวงสัตว์มาโดยรอบทั้งสี่ด้าน ไม่มีใครรอดพ้นไปได้, ในช่วงเวลาที่เหลือ, เราจะอยู่ด้วยการ ประพฤติธรรม ประพฤติสม่ำเสมอ สร้างกุศล บำเพ็ญบุญ นั่นคือ อริยมรรคมีองค์แปด หรือศีล สมาธิ ปัญญา, ซึ่งเป็น ปฏิปทาในการดับอุปาทาน ดับตัณหา ดับ อวิชชา เพื่อให้มี วิชชาเกิดขึ้น นั่นคือ มีปัญญา, เมื่อ “ไม่มีเกิด ก็ไม่มีตาย”, เราจึงพ้นจาก ความตาย ได้นั่นเอง.


Timeline

[00:01] ชราและมรณะเป็นประดุจภูเขา มรณสติเริ่มด้วยลมหายใจ
[05:47] เห็นลม คือ เห็นจิตในจิต
[07:58] สมบรูณ์หรือสูญเสีย ล้วนมีสิ่งหนึ่งเหลืออยู่ คือ ความตาย จะจัดการอย่างไร
[14:57] คำถามของพระพุทธเจ้าถึงกิจที่ควรทำเมื่อภูเขาหินกลิ้งบดมาโดยรอบ
[20:23] กิจที่ควรทำคือประพฤติธรรม ประพฤติสม่ำเสมอ สร้างกุศล บำเพ็ญบุญ
[34:38] ปฏิปทาเพื่อถึงความดับไม่เหลือแห่งความตาย มรรคมีองค์แปด ศีล สมาธิ ปัญญา
[42:31] ในความเป็นไปไม่ได้มีความเป็นไปได้ มีความพ้น ใช้ปัญญาพิจารณาเหตุปัจจัย
[51:43] พระคาถาจากปัพพโตปมสูตร