พิจารณาปัจจัยสี่ โดยแยบคาย, เพื่อไม่ให้เผลอเพลิน ไปในการใช้สอยปัจจัยสี่ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน,

เริ่มจากกำหนดตามดูลมหายใจ, “จิต ลมหายใจ สติ” อยู่ด้วยกัน เพื่อให้สติมีกำลัง แล้วจะเกิดเป็นสมาธิขึ้น,

พิจารณาโดยแยบคายในปัจจัยสี่: เครื่องนุ่งห่ม อาหาร ที่อยู่อาศัย เภสัช ให้เป็นการภาวนา,

โดยใช้ ปัจจัยสี่ เพื่อบำบัดความหนาว บำบัดความร้อน ป้องกันเหลือบ ยุง ลม แดด และสัตว์เลื้อยคลาน บรรเทาอันตรายอันพึงจะมีจากดินฟ้าอากาศ, บริโภคอาหารแต่พออิ่ม เพื่อระงับเวทนา พิจารณาอาหารเป็นของปฏิกูล, สร้างกุศลในเสนาสนะ เป็นที่อยู่ พอที่จะหลีกเร้นบำเพ็ญภาวนา อย่าใช้เป็นที่ที่จะเสพกาม, บริโภคยาเพื่อบำบัดเวทนา, พัฒนาจิต เพื่อลดละกิเลส ภาวนาได้ตลอด 24 ชั่วโมง.


Timeline

[00:01] ใช้ลมหายใจเป้นเครื่องมือให้เกิดสติ สติรักษาจิต แล้วน้อมไปเพื่อพิจารณา
[15:00] การพิจารณาโดยแยบคาย: เครื่องนุ่งห่ม ใส่ให้เป็นการภาวนา
[21:41] การพิจารณาโดยแยบคาย: อาหาร กินให้เป็นภาวนา
[33:49] อาหารเรปฏิกูลสัญญา และโภชเน มัตตัญญุตา
[39:19] อุปมาดั่งกินเนื้อบุตรเพื่อข้ามทางอันกันดาร
[46:07] การพิจารณาโดยแยบคาย: ที่อยู่อาศัย ทำเสนาสนะให้เป็นการภาวนา
[51:53] การพิจารณาโดยแยบคาย: เภสัช เพื่อระงับเวทนาให้เป็นการภาวนา
[54:32] พิจารณาโดยแยบคาย พัฒนาเพื่อลดละกิเลส