ฝึกสติโดยการเจริญอานาปานสติ โดยเริ่มจากเสนาสนะอันสงัด คู้ขาเข้ามาโดยรอบ ตั้งกายตรง,

ตั้งจิตให้สงบด้วยสัมมาสติ คือ ระลึกถึงสิ่งที่เป็นกุศล ด้วยลมหายใจเข้า-ออก ของเราเอง สติก็จะมีกำลังมากขึ้น,

สติที่มีกำลังมากขึ้นนั้น เปรียบเหมือนเสา และเชือกที่แข็งแรง ไม่ล้ม ไม่ขาดไปตามแรงสัตว์หกชนิด หรืออายตนะทั้งหก, สติที่มีกำลังนั้น เปรียบเหมือนกระดองเต่าที่ป้องกันภัยจากสุนัขจิ้งจอก หรือผัสสะต่าง ๆ ที่เข้ามา ตลอดเวลา ๆ, เก็บจิตรักษาจิตของเราไว้ด้วยสติ เหมือนเต่ารักษาอวัยวะไว้ในกระดอง, 

พอจิตเรามีกำลังสติเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น, สมาธิก็เกิดขึ้นได้เอง เป็นสมถสมาธิ เป็นของประณีต, ทำให้มาก เจริญให้มาก, พัฒนาสมถะให้มาก, จิตเรา “ละ” ราคะได้. 


Timeline

[00:01] อานาปานสติสมาธิ เริ่มด้วยเสนาสนะอันสงัด คู้ขาเข้ามาโดยรอบ ตั้งกายตรง
[11:48] ดำรงสติเฉพาะหน้าให้ได้มาซึ่งสัมมาสมาธิ แยกแยะได้ คือ สัมมาทิฏฐิ
[18:18] วิธีการสังเกตลม
[32:45] ฝึกจิตเหมือนฝึกสัตว์ทั้งหก ตั้งเสาตั้งสติไม่ลืมลม
[38:25] กำลังของสติตามกระบวนการอานาปานสติ
[51:34] สติมีกำลังสมาธิก่อเกิด อบรมสมถะเพื่อพัฒนาจิต