เจริญธัมมานุสสติ พิจารณาธรรมที่คู่กัน คือ

อินทรีย์หก คือ ความเป็นใหญ่ของช่องทาง ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ และ

อินทรีย์ห้า หรือพละห้า คือ ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา

โดยจิตที่มีกำลังจาก “อินทรีย์ห้า หรือพละห้า” จะทำให้เราไม่ไหลไปตามกระแสของตัณหาที่ไหลเชี่ยว

จะช่วยให้เราทวนกระแสของ อินทรีย์หก โดยมี “สติ” เป็นตัวปรับจูน เพื่อให้กระแสน้ำของเรา ไหลไปตามกระแสแม่น้ำเดียวกัน ที่จะไปออกสู่ทะเลได้ คือ นิพพาน นั่นเอง.


Timeline

[00:01] พิจารณาธรรมที่คู่กันโดยใช้ธัมมานุสสติเป็นเครื่องมือ
[11:18] ร่างกายประกอบด้วยอินทรีย์ความเป็นใหญ่ในแต่ละช่องทางทั้งหก
[17:59] จัดระเบียบในช่องทางใจด้วยธัมโมเพื่อแยกแยะทวนกระแสตัณหา
[22:54] อินทรีย์ห้า ที่ทำให้จิตมีกำลังทวนกระแสจากอินทรีย์หก เสาที่ปักลงมั่น
[32:10] พลังที่เพิ่มขึ้นของอินทรีย์ห้าก่อเกิดปัญญาเห็นตามความเป็นจริง
[40:27] ความเหมือนความต่างเหมือนแม่น้ำที่ถูกแยก ปรับสมดุลย์ด้วยสติ พัฒนาสู่นิพพาน