พระเจ้าพรหมทัตครองราชสมบัติอยู่ในนครพาราณสี พระโพธิสัตว์เกิดเป็นนก มีฝูงนกห้อมล้อมมากมาย โดยอาศัยอยู่ที่เกาะกลางมหาสมุทร เมื่อพ่อค้าชาวกาสิกรัฐพากันแล่นเรือมายังมหาสมุทร โดยเอากาบอกทิศติดเรือไปด้วย เมื่อเรือแตกกลางมหาสมุทรเจ้ากาบอกทิศบินไปถึงเกาะที่ฝูงนกอาศัยอยู่ กาเจ้าเล่ห์คิดว่าจักทำการโกหกแล้วกินไข่ และลูกอ่อนของนกฝูงนี้ มันจึงรีบบินร่อนลงแล้วยืนขาเดียวอ้าปากอยู่ที่พื้นดินท่ามกลางฝูงนก นกทั้งหลายต่างถามว่าท่านเป็นใคร เจ้ากาจึงรีบโกหกไปว่าฉันเป็นผู้ประพฤติธรรม เจ้ากาแสร้งเป็นผู้มีวาจาอันอ่อนหวานหากแต่หวังประทุษร้ายต่อฝูงนกนั้น

#ธัมมัทธชชาดก

อ่าน “อรรถกถา ธัมมัทธชชาดกว่าด้วย ผู้ถึงธรรมของสัตบุรุษ”

อ่าน “อรรถกถา ธัมมัทธชชาดกว่าด้วย พูดอย่างหนึ่งทำอย่างหนึ่ง”


Timeline

[00:40] นิทานพรรณนา “ธรรมของสัตบุรุษ คือ เครื่องขูดเกลากิเลส”
[03:25] ธัมมัทธชชาดก ว่าด้วยผู้ถึงธรรมของสัตบุรุษ
[48:34] ธัมมัทธชชาดก ว่าด้วยพูดอย่างหนึ่งทำอย่างหนึ่ง