พระเจ้าทัฬหธรรมแห่งนครพาราณสี มีช้างคู่กายชื่อว่า โอฏฐิพยาธิ มีความสามารถ และรับใช้พระองค์มานาน พระองค์จึงทรงเลี้ยงดูช้างนั้นเป็นอย่างดี ไม่นานพระราชาก็เริ่มไม่สนใจในช้างตัวนี้ โอฏฐิพยาธิรู้สึกเสียใจมาก อยู่มาวันหนึ่งขณะที่มันออกจากพระนครได้พบกับท่านอำมาตย์ โอฏฐิพยาธิจึงหมอบลงแทบเท้าของท่าน ด้วยความสงสารท่านอำมาตย์จึงรับปากจะช่วยเหลืออย่างเต็มที่ ไม่นานท่านได้เข้ากราบทูลแก่พระราชา พระองค์ตรัสว่าได้ให้ช่างปั้นหม้อไปแล้ว ท่านอำมาตย์จึงทูลว่าพระราชาจะพระราชทานอะไรก็ได้ไม่ผิด แต่ไม่ควรพระราชทาน ช้างที่มีบุญคุณต่อพระองค์มหาศาลเช่นนี้ เหตุเพราะควรจะรู้คุณ

#ทัฬหธรรมชาดก #สีลวนาคชาดก #พยัคฆชาดก

อ่าน “อรรถกถา ทัฬหธรรมชาดกว่าด้วย ความกตัญญู”

อ่าน “อรรถกถา สีลวนาคชาดกว่าด้วย คนอกตัญญูมองคนในแง่ร้าย”

อ่าน “อรรถกถา พยัคฆชาดกว่าด้วย เรื่องของมิตร”


Timeline
[00:22] นิทานพรรณนา “ความกตัญญู ทางเจริญแห่งบัณฑิต”
[03:35] ทัฬหธรรมชาดก ว่าด้วยความกตัญญู
[19:52] สีลวนาคชาดก ว่าด้วยคนอกตัญญูมองคนในแง่ร้าย
[44:09] พยัคฆชาดก ว่าด้วยเรื่องของมิตร