Q1 เอาของวัดกลับบ้าน แม้พระจะให้แล้ว เราจะบาปไหม?   

A1 ได้รับอนุญาตจากสงฆ์แล้ว ไม่บาป 

คำสอนของพระพุทธเจ้าเน้นเรื่องการรักษาศีล ให้อยู่เหนือบุญ เหนือบาป อยู่เหนือดี เหนือชั่ว คือ พระนิพพาน

Q2 การนำสิ่งของคนตายมาใช้จะส่งผลต่อชีวิตหรือไม่

A2 สามารถใช้ได้ ยกตัวอย่างเช่น พระสงฆ์นำของคนตายมาใช้ แต่ก็ไม่มีผลต่อชีวิต สามารถทำบุญอุทิศให้คนที่ตายไปแล้ว จะทำให้เราสบายใจ 

Q3 พระนำสังฆทานที่รับมาแล้ว มาให้ญาติโยม แล้วญาติโยมเอาไปทำบุญต่อจะบาปไหม?  

A3 สังฆทานเป็นทานที่ให้แก่หมู่สงฆ์ ถ้าพระที่เป็นตัวแทนสงฆ์ท่านสละออกแล้ว โดยนำมาให้ญาติโยม สามารถนำมาใช้ทำบุญต่อได้

Q4 มีคนให้ของเรามาแล้วเรานำไปทำบุญต่อกับพระได้ไหม?   

A4 สามารถนำมาทำบุญต่อกับพระได้

Q5 ใส่บาตร โดยไม่ใส่น้ำ 

A5 การใส่บาตรโดยไม่ใส่น้ำก็ได้บุญ อยู่ที่เจตนาของเราให้เป็นบุญ

Q6 คนที่บ้านชอบทำบุญเกินตัว 

A6 การทำบุญจะต้องไม่เบียดเบียนตัวเอง และผู้อื่น จะทำมากหรือน้อย แต่ศรัทธาเต็มยิ่งจะทำให้ได้บุญมาก ให้เอาตัว และจิตของเราทำบุญ มีปัญญาเข้าใจอริยสัจสี่ จะทำให้เราอยู่เหนือบุญ เหนือบาปได้

Q7 เมื่อต้องทำงานที่ไม่ชอบ และทำงานกับคนที่ไม่ชอบ ควรปรับจิตปรับใจอย่างไร   

A7 ต้องตั้งสติไว้ให้มาก ระมัดระวังอย่างเต็มที่ อย่าทำอกุศลธรรมตอบโต้คนที่ไม่ชอบออกไป ปรับจิตปรับใจของเรา ไม่ให้เพลิน ก็จะทำให้สามารถทำงานที่ไม่ชอบได้

Q8 ทำงานอย่างไรให้มีความสุข?  

A8 นำสังคหวัตถุ 4 มาปรับใช้

Q9 ทำอย่างไร ถึงจะ focus กับงานที่ทำได้

A9 เอาอะไรที่จะมาดึงเราไม่ให้ focus กับงานออกไป โดยการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ปัจจัยภายนอก แบ่งเวลาให้เหมาะสม ใช่เทคโนโลยีมาช่วยจัดการ เป็นต้น


Timeline

[01:08] Q1 เอาของวัดกลับบ้าน แม้พระจะให้แล้ว เราจะบาปไหม?
[08:05] Q2 การนำสิ่งของ ของคนตายมาใช้?
[12:11] Q3 พระรับของมาแล้ว แล้วมาให้ญาติโยม แล้วญาติโยมเอาไปทำบุญต่อจะบาปไหม?
[17:39] Q4 มีคนให้ของเรามาแล้วเรา ไปทำบุญต่อกับพระได้ไหม?
[20:11] Q5 ใส่บาตร โดยไม่ใส่น้ำ
[23:52] Q6 คนที่บ้านชอบทำบุญเกินตัว
[41:54] Q7 เมื่อต้องทำงานที่ไม่ชอบ และทำงานกับคนที่ไม่ชอบ ควรปรับจิตปรับใจอย่างไร
[46:30] Q8 ทำงานอย่างไรให้มีความสุข?
[50:42] Q9 ทำอย่างไร ถึงจะ focus กับงานที่ทำได้