พระโพธิสัตว์บังเกิดในตระกูลเศรษฐี และเมื่อเจริญวัยมีครอบครัวพร้อมด้วยบุตรธิดา จึงได้สู่ขอธิดาของเศรษฐีกรุงพาราณสีให้แก่บุตรชายของตน เมื่อถึงวันที่กำหนดแล้ว ธิดาเศรษฐีได้เห็นเครื่องสักการะของโค นางจึงถามพี่เลี้ยงว่าด้วยเหตุใดจึงประดับโคตัวนี้ถึงเพียงนี้ พี่เลี้ยงจึงได้บอกไปว่าเขาเรียกโคอุสภราช นั้นคือ โคที่เป็นใหญ่กว่าโคทั้งหลาย นางจึงคิดว่าโคที่ได้รับยกย่องว่าเป็นใหญ่ จะมีโหนกที่หลัง ถ้าเช่นนั้นชายผู้เป็นใหญ่ ก็คงจะมีโหนกขึ้นกลางหลังเช่นกัน

วันหนึ่งเมื่อเห็นชายหลังค่อมจึงเข้าใจว่าชายคนนี้เป็นบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ จึงใช้พี่เลี้ยงไปบอกเขาให้ไปรออยู่ปากทาง และลูกสาวเศรษฐีได้หนีตามชายค่อมนั้นไป เหตุเพราะด้วยรักคนผิด

อ่าน “อรรถกถา กามนีตชาดก ว่าด้วย ผู้ถูกโรครักครอบงำรักษายาก”

อ่าน “อรรถกถา กามชาดก ว่าด้วย กามและโทษของกาม”

อ่าน “รรถกถา วีณาถูณชาดก ว่าด้วย รักคนผิด”

อ่าน “อรรถกถา สาธุสีลชาดก ว่าด้วย เลือกเอาผู้มีศีล”


Timeline
[00:59] นิทานพรรณนา “ตัดละอำนาจกาม”
[05:00] กามนีตชาดก ว่าด้วยผู้ถูกโรครักครอบงำรักษายาก
[13:56] กามชาดก ว่าด้วยกามและโทษของกาม
[31:54] วีณาถูณชาดก ว่าด้วยรักคนผิด
[45:45] สาธุสีลชาดก ว่าด้วยเลือกเอาผู้มีศีล