ในกรุงพาราณสี มีชายชาวนาถากถางที่ดินเพื่อเป็นที่นาของตน ซึ่งในอดีตที่ดินแห่งนี้ เคยเป็นที่ตั้งของบ้านเศรษฐีมาก่อน ชาวนาหนุ่มได้ออกไปไถนาตามปกติของทุกวัน ขณะที่กำลังไถนาอยู่นั้นก็ไปสะดุดติดอยู่กับของแข็งท่อนหนึ่ง เขาคิดว่าเป็นรากไม้จึงเอามือขุดคุ้ยก้อนดินดู แต่กลับเป็นแท่งทองคำขนาดใหญ่ฝังอยู่ในดิน ซึ่งทองคำแท่งนี้ เศรษฐีเจ้าของบ้านคนเดิมได้ฝังซ่อนไว้ ชาวนาผู้มีปัญญาจึงคิดที่จะแบ่งแท่งทองนี้ออกเป็นสี่ส่วน ส่วนที่หนึ่ง ขายนำทรัพย์มาเลี้ยงชีพ ส่วนที่สอง เก็บไว้ยามขัดสน ส่วนที่สาม เป็นทุนค้าขาย ส่วนที่สี่ ทำบุญให้ทาน เพราะเหตุนี้แท่งทองของหนักจึงเป็นเหมือนของเบา

อ่าน “อรรถกถา กัญจนขันธชาดก ว่าด้วยการบรรลุธรรมอันเกษม”

อ่าน “วลาหกัสสชาดก ว่าด้วยความสวัสดี”

อ่าน “ครหิตชาดก ว่าด้วยคนโง่เขลาย่อมเห็นแก่เงิน”

อ่าน “สัตติคุมพชาดก ว่าด้วยพี่น้องก็ยังต่างใจกัน”


Timeline
[00:31] นิทานพรรณนา “ทางมาแห่งอริยทรัพย์”
[05:32] กัญจนขันธชาดก ว่าด้วยการบรรลุธรรมอันเกษม
[32:17] วลาหกัสสชาดก ว่าด้วยความสวัสดี
[48:54] ครหิตชาดก ว่าด้วยคนโง่เขลาย่อมเห็นแก่เงิน
[55:17] สัตติคุมพชาดก ว่าด้วยพี่น้องก็ยังต่างใจกัน