ขันธ์ แปลว่า หมู่หรือกองของรูปกับนามที่แยกออกได้เป็น 5 กอง ซึ่งเรียกว่า ขันธ์ 5 คือ รูป, เวทนา, สัญญา, สังขาร, วิญญาณ จัดอยู่ใน “ทุกขอริยสัจ” ความจริงอันประเสริฐคือทุกข์ และกิจที่ต้องทำคือ กำหนดรู้ทุกข์

การทำงานของขันธ์ 5 แต่ละขันธ์ เป็นการอาศัยกันและกันเกิดขึ้นของนามรูป และวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะ -> ให้เกิดการปรุงแต่ง คือ สังขาร -> สัญญา -> เวทนา -> วิญญาณ และจิตก็เข้าไปยึดถือวิญญาณโดยความเป็นตัวตนและก้าวลงตามต่อไปในขันธ์ต่างๆ เพราะด้วยอำนาจความเพลินแห่งนันทิราคะ

ฟัง “ขันธ์ 5 โดยรวม (ตอนที่ 1)”


Timeline

[06:10] ขันธ์ 5 โดยรวม
[06:49] การทำงานของขันธ์
[07:33] อุปาทานขันธ์ 5
[08:29] อธิบาย “รูป”
[13:48] อธิบาย “เวทนา”
[14:41] อธิบาย “สัญญา”
[24:24] อธิบาย “สังขาร”
[32:51] อธิบาย “วิญญาณ”
[39:24] เงื่อนไขปัจจัยเหตุของ ขันธ์ 5
[45:05] จิต มีการยึดถือ
[58:23] การกำจัดความยึดถือในขันธ์ 5