พระเจ้ากุสราชลุ่มหลงรูปโฉมของนางประภาวดี ด้วยว่าพระนางนั้นทรงมีพระรัศมีแผ่ซ่านออกจากพระสรีระคล้ายแสงดวงอาทิตย์ หากแต่พระนางประภาวดีนั้นมิได้มีใจปรารถนาในพระเจ้ากุสราชเลย พระองค์จึงปลอมตนเป็นเจ้าพนักงานหาบกระเช้าเครื่องเสวยและเสด็จขึ้นไปยังปราสาทที่ประทับของพระนางประภาวดี แต่พระนางกลับไม่สนใจใดๆ อาหารที่พระเจ้ากุสราชปรุงมานั้นก็ให้นางค่อมบริโภคแทนพระองค์ พระเจ้ากุสราชทรงกระทำทุกวิธีเพื่อให้พระนางรับรัก หากแต่ด้วยแรงอธิฐานในอดีตส่งผลให้พระเจ้ากุสราชทรงสู้ยอมทนทุกข์เพราะความรัก

ฟัง “ข้าศึกต่อพรหมจรรย์”

อ่าน “อรรถกถา กุสชาดก”

อ่าน “ตักกชาดก ว่าด้วยธรรมดาหญิง”


Timeline
[00:34] นิทานพรรณนา “เสี้ยนหนามของพรหมจรรย์”
[02:58] ความเดิมตอนที่แล้ว “กุสชาดก”
[09:42] พระนางประภาวดีไม่ขอข้องเกี่ยว
[23:14] ต้องมีตัวช่วย
[36:24] พระโพธิสัตว์ทรงแสดงพระองค์
[44:47] ตักกชาดก  ว่าด้วยธรรมดาหญิง