มหาสกุลุทายิสูตร ตอนที่ 2 ทรงตรัสว่า สาวกผู้ปฏิบัติเคร่งครัดในธรรม 5 ประการนี้ เทียบเท่าหรือยิ่งกว่าพระองค์มีอยู่ ถ้าถือธรรม 5 ประการนั้นเป็นเหตุ สาวกเหล่านั้นก็คงไม่เคารพพระองค์ แล้วทรงแสดงธรรม 5 ประการอื่นอีก คือ

1. ทรงมีอธิศีล

2. ทรงมีญาณทัสสนะ

3. ทรงมีอธิปัญญา

4. ทรงสามารถตรัสตอบปัญหาเรื่องอริยสัจ 4 ได้

5. ทรงสามารถตรัสบอกข้อปฏิบัติที่ทำให้บรรลุที่สุดแห่งอภิญญา และอภิญญาบารมี (อรหัตตผล) คือ โพธิปักขิยธรรม 37 วิโมกข์ 8 อภิภายตนะ 8 กสินายตนะ 10 ฌาน 4 และวิชชา 8

อ่าน “มหาสกุลุทายิสูตร” พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๓ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๕ [ฉบับมหาจุฬาฯ] มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์

อ่าน “จูฬสกุลุทายิสูตร” พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๓ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๕ มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์

ฟัง “ธรรมให้เกิดความเคารพเลื่อมใส-มหาสกุลุทายิสูตร ตอนที่ 1”


Timeline

[03:22] มหาสกุลุทายิสูตร ตอนที่ 2
[03:35] ตอน ธรรมเป็นเหตุให้ทำความเคารพประการอื่นๆ
[19:11] อภิภายตนะ 8 ประการ
[27:02] ตอน ฌาน 4
[33:32] ตอน วิชชา 8 ประการ วิปัสสนาญาณ