บางครั้ง..คนเรานั้น ก็มักจะสับสนในธรรมที่ดูจะเหมือนๆ กัน คล้ายๆ กัน จนแยกไม่ออกว่า “ ผลผลิตของธรรมนั้นจะให้ผลออกมาอย่างไร ”

จึงขอยกธรรมที่ดูจะเหมือนๆ กันขึ้นมาเปรียบเทียบกันเพื่อให้เห็นถึงความแตกต่างในความหมาย และคุณลักษณะของธรรมนั้นๆ อย่างแยบคาย และเพื่อก่อให้เกิดความเห็นที่ถูกต้อง เป็นสัมมาทิฎฐิไปสู่พระนิพพานได้

โดยธรรมที่หยิบยกมานี้ เมื่อพิจารณาแล้วจะแบ่งได้เป็น 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายกุศลธรรม และ ฝ่ายอกุศลลธรรม เช่น ฉันทะ / ตัณหา, ความเพียร / ความโลภ, ความเมตตา / ความรัก, ปล่อยวาง / ขี้เกียจ, อุเบกขา / ความเฉยเมย, พูดตรงจริงใจรู้กาล / พูดตรงไม่มีมารยาท, ความเห็นอกเห็นใจ / ความเศร้าเสียใจ


Timeline

[10:18] ความสับสนระหว่างฉันทะ กับ ตัณหา
[17:02] ความแตกต่างฉันทะ กับ ตัณหา
[21:23] ความเพียร กับ ความโลภ
[24:57] ความเมตตา กับ ความรัก
[30:14] ปล่อยวาง กับ ขี้เกียจ
[37:49] อุเบกขา กับ ความเฉยเมย
[43:05] พูดตรงจริงใจ กับ พูดตรงไม่มีมารยาท
[52:08] ความเห็นอกเห็นใจ กับ ความเศร้าเสียใจ