ให้มีสติรักษาอยู่ตลอด ในขณะเดินทาง หรือเกิดอุบัติเหตุ จะทำให้ไม่หัวร้อน ใจเย็นลง มีสัมมาวาจา เมื่อเจอปัญหาต่างๆ ก็สามารถรับมือจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นได้ และฝึกฝนจิตใจให้ตั้งอยู่ในความดี ขึ้นเรื่อยๆ ให้เต็ม 100 ถ้าไม่ชอบก็ให้ใช้อุเบกขา จะทำให้อารมณ์ที่จะกระตุ้นให้เราโกรธ ก็จะระงับลง

เนื่องในโอกาสปีใหม่ไทย วันสงกรานต์ให้ทบทวนว่าหนึ่งรอบปีที่ผ่านมา เราได้ทำความดีไหม ทำความชั่วไหม จะละชั่วได้อย่างไร พัฒนาความดีได้อย่างไร ปีใหม่ให้ทำความดี 3 ทาง คือ ทางกาย วาจา และใจ


Timeline

[00:28] ประชาสัมพันธ์ มูลนิธิปัญญาภาวนา
[03:02] การเดินทางที่ปลอดภัย ควรต้องมีสติปัฏฐาน 4
[15:35] อย่าเอาความดีมาอ้างทำความชั่ว
[16:36] วาจาหยาบ
[22:12] การเลือกคนดี มี 3 อย่าง ดูจาก กาย วาจา ใจ
[27:54] คำว่า สาธุ อนุโมทนา แปลว่า?
[36:54] ขอวิธีเลิกกลัวผี (เพราะอยู่คนเดียว)
[39:13] กลัวแบบสมเหตุสมผล แก้โดย ยอมรับความจริง แล้วก็ทำให้ถูก มันจะหายไป
[40:02] กลัวแบบไม่สมเหตุสมผล ให้ไม่สนใจสิ่งนั้น กลับมาสนใจกับลมหายใจ
[47:17] สอบถามประเด็นการฆ่าตัวตาย?